Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Bygglovsprocessen

Bygglov är ett sorts tillstånd att utföra vissa åtgärder på en fastighet. Det kan vara att man vill ändra utseende så som färg på sin fasad eller tak, bygga ut eller bygga nytt.

Byggenhetens personal på plats på bygge,

Hur söker jag bygglov?

När och om du behöver bygglov och hur bygglovsansökan handläggs hos kommunen regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Länk till plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan kan du läsa om handläggningstider, vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan och om hur processen att söka bygglov går till.

Kontakta Byggenheten

Telefon: 0247-800 00. Telefontid vardagar kl. 10.00 till 12.00.

Mejla frågor eller skicka in ansökningar till kundtjanst@leksand.se

Ansökningsblanketter

Du kan fylla i blanketten via datorn eller skriva ut den och fylla i den för hand. Var noga med att texta tydligt i blanketten.

Så här går bygglovsprocessen till

Illustration över bygglovsprocessen

Vi tar gärna emot din ansökan digitalt. Maila blanketten och handlingarna till kundtjanst@leksand.se

Vill du hellre posta din ansökan gör du det till: Leksands kommun, Byggenheten, 793 80 Leksand.

Det är plan- och bygglagen som styr hur din ansökan ska hanteras.

Från att du har lämnat in en komplett ansökan så ska du fått ett beslut om bygglov inom tio veckor. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

För anmälningsärenden är handläggningstiden fyra veckor från det att ansökan är komplett.

Innan du söker bygglov kan du kontakta kommunen för att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan och vilka regler som gäller för din fastighet. Din fastighet kan ligga inom detaljplanelagt område, inom riksintresse för kulturmiljö eller inom strandskyddat område.

För att få en snabbare handläggning av din bygglovsansökan är det viktigt att den är komplett när du lämnar in den.

När din ansökan kommit in granskar vi den. Vi kan då behöva ta kontakt med dina grannar och/eller berörda myndigheter. Om vi saknar något i dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig.

Ansökningsblankett om bygglov och anmälan ska lämnas in tillsammans med:

 • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skola 1:100
 • Sektionsritning
 • I vissa fall krävs nybyggnadskarta

Situationsplan

Situationsplan ska alltid bifogas oavsett ärende.

Situationsplanen ska vara upprättad med karta som underlag. Situationsplanen ska visa planerade och befintliga byggnaders placering på fastigheten. Minst två hörn på vardera byggnad ska måttsättas. Utfarten ska anges.

Ange alltid mått till fastighetsgräns. Vid strandskyddsdispens ska strandens läge och utformning visas samt om eventuellt allmänhetens tillgång till strand förändras.

Utanför kommunalt VA-verksamhetsområde ska vattentäkter inom 150 meter från fastigheten redovisas på situationsplanen eller i bilaga.

Du kan få ett underlag till situationsplan av kommunen.

Ritningar

Ritning ska klarlägga den planerade byggnadens utseende och användning. Ritningar får inte vara utförd på rutat papper. Längst ned till höger på varje ritning ska det finnas uppgifter om vad ritningen avser, skala med så kallad skalstock, datum, vem som är ansvarig för ritningen och fastighetsbeteckning.

Om- och/eller tillbyggnad

Förutom ovanstående ska föreslagna ändringar och nya byggnadsdelar framgå, till exempel genom skuggning.

Uppmätningsritning

Uppmätningsritning ska visa byggnaden före avsedd åtgärd.

Nybyggnadskarta

För till exempel nybyggnad av bostadshus krävs en nybyggnadskarta.

Läs mer om nybyggnadskarta här.

En kontrollplan ska upprättas av den kontrollansvarige och byggherren. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg, handlingar som ska lämnas till nämnden och vilka anmälningar som ska göras.

Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och vissa fall av fristående sakkunniga. För enklare projekt kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet.

Enligt Plan- och bygglagen 9 kap 13 § ska byggherren (den som låter bygga) utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvariges uppgift är:

 • Att för byggherrens räkning närvara vid byggsamråd
 • Upprätta kontrollplan
 • Se till att kontrollplanen följs beträffande det tekniska egenskapskraven (brand, konstruktion, ventilation, vatten/avlopp, energi samt tillgänglig för funktionshindrade) enligt plan och bygglagen och Boverkets byggregler.

Kontrollplanen ska innehålla:

 • Vilken eller vilka kontroller som ska utföras i det aktuella projektet.
 • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till byggenheten.
 • Vilka anmälningar som ska göras.

Vid det tekniska samrådet ska byggherren redovisa projektet och tekniska lösningarna som anses lämpliga. Den kontrollansvarige ska presentera ett förslag på kontrollplan. Byggavdelningen ska ta ställning till vilka åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll som är nödvändiga för att uppfylla samhällskraven.

Efter samrådet skrivs ett beslutsprotokoll från byggavdelningen som sänds till byggherren och kontrollansvarig. Det tekniska samrådet kan man ha innan beslutet fattats, innan lovet vinner laga kraft eller efteråt.

När kommunen fattat beslut i ett ärende ska en annons publiceras (kungöras) på webbaserade Post- och inrikes tidningar.

Om inga överklagningar har inkommit vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts. Detta innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Du behöver få startbesked från kommunen innan du påbörjar arbetet med byggnationen. Startbeskedet är skriftligt. I vissa enkla bygglovsärenden ingår startbeskedet i bygglovet.

Du behöver få slutbeskedet innan du får flytta in i eller börja använda byggnationen. Slutbeskedet är skriftligt.

Byggenheten ger ett slutbesked när du har visat att alla krav enligt kontrollplanen är uppfyllda. De åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att ett slutbesked utfärdas.

Besök kulturmiljöwebben

Leksands kulturmiljöprogram visar hur du som fastighetsägare kan använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Svartbygge, olovlig åtgärd

Vi tar ut en avgift om du börjar bygga innan du fått ett bygglov eller ett startbesked. Avgiften kallas byggsanktionsavgift. Det är regeringen som beslutar om byggsanktionsavgiften. Avgiften storlek grundar sig på prisbasbeloppet för det aktuella året.

Det är heller inte tillåtet att flytta in/ta i anspråk byggnationen innan slutbesked beviljats av kommunen.

Om du har byggt något utan lov får du chans att återställa åtgärden innan kommunen beslutar om byggsanktionsavgift. Om du gör det behöver du inte betala avgiften.

Söka bygglov i efterhand

Du har också möjlighet att söka bygglov i efterhand. Även om du får bygglovet beviljat i efterhand måste du betala byggsanktionsavgiften.

Grannars möjlighet att påverka

Om ett planerat bygge följer gällande detaljplan, finns det inget krav på att grannar ska få lämna synpunkter. Informera gärna dina grannar ändå, vad du än tänkt dig att göra.

I vissa fall är kommunen skyldig att höra grannar och andra berörda innan kommunen fattar beslut om en bygglovsansökan eller ett förhandsbesked. Kommunen skickar information till berörda grannar som ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Detta är lagstyrt i plan- och bygglagen. Efter att beslutet är taget meddelar kommunen detta och alla sakägare har då möjlighet att, inom en viss tid, överklaga beslutet. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det innebär att bygglovet inte längre kan överklagas och åtgärden får påbörjas.

Sidan uppdaterad: