Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Snöröjning och sandning

Vid snöröjning prioriteras trottoarer, gång- och cykelvägar, de större genomfartsvägarna och vägar med busstrafik.

Vägskrapa

Prioriterade vägar

De vägar som prioriteras att snöröjas är:

  • Trottoarer och gång- och cykelvägar till kommunens skolor och tåg- och busshållplatser.
  • De större genomfartsvägarna samt vägar med busstrafik.
  • Vägar och parkeringar till handeln.
  • Övriga vägnätet.

Karta över prioriterade vägar och sandupplag

Vi har kartor över de prioriterade vägarna för snöröjning för de två största tätorterna, Leksand och Insjön. Vi har inte behov av liknande prioritering på andra platser. I Siljansnäs, Tällberg och Djura är det Trafikverket som sköter de allmänna vägar där huvuddelen av trafiken och kollektivtrafiken går.

  • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
  • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
  • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Om vinterväghållningen

Målet är att erbjuda medborgarna och näringslivet en säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Det innebär att gator, vägar och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga och säkra att trafikera. Endast vid extrema väderförhållanden får väghållaren göra undantag.

Vinterväghållningen ska dessutom planeras så effektiv som möjligt utifrån fastställda ramar och rutiner. Det är varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt att snöröja i hela kommunen samtidigt - därför prioriteras de gator, gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst.

Vem som bär ansvaret för snöröjningen beror på vilken typ av väg det är. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunen eller en vägförening. Vägen kan även vara privat.

Nationell vägdatabas

I den nationella vägdatabasen kan du se vem som äger en väg. Välj "väghållare" när du väljer vad du vill visa på kartan.

Klicka här för att komma till NVDB på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hämta sand som privatperson

Som privatperson kan du kostnadsfritt hämta sand från kommunens sandupplag som finns placerade i Djura, Insjön, Leksand, Siljansnäs och Tällberg. I kartan på denna sida kan du se var sanden finns.

Sanden är till för att förhindra halka på din tomt eller angränsande trottoar. Ta med hink och spade när du hämtar sanden. Det är inte tillåtet att hämta sand på släpkärra eller i andra större mängder.

Vid kulturhusparkeringen har vi numera inga lådor placerade, utan där finns en hög man får ta sand från. Vid idrottsplatsen i Insjön kan det ibland finnas sand i lådorna, eller så finns en hög i anslutning till lådorna.

Om sanden är på väg att ta slut

Kontakta Leksandsbostäder om sanden är på väg att ta slut.

Telefon: 0247-805 00 E-postadress: leksandsbostader@leksand.se

Upptagning av sand

När våren kommer är det dags att ta bort sand och grus från gator och trottoarer. Sanden tar vi upp för att förbättra trafiksäkerheten, miljön och för att få dammfria vägar. Målet är att all sand ska vara bortsopad i mitten av maj månad. Eftersom sandupptagningen dammar en hel del kan det vara bra att vänta med att tvätta fönster och liknande tills vi sopat klart i ditt bostadsområde.

Fastighetsägarens ansvar för trottoaren

Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för att sopa upp det grus och sand som finns på trottoaren vid din fastighet.

Så underlättar du sandsopningen

Om du undviker att parkera på gatan när vi sopar i ditt bostadsområde så underlättar du vårt arbete. Det underlättar också om du beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gångbanorna.

Vanliga frågor och svar om snöröjning

Normalt påbörjas snöröjningen först när det slutat snöa, men mängden snö, konsistens, veckodag och tid på dygnet spelar också in. Om det är blötsnö inleds snöröjningen tidigare även om det är ett pågående snöfall.

Ambitionsnivån för de högst prioriterade gång- och cykelvägarna är att insatserna ska påbörjas vid ett snödjup på fem centimeter. Plogning och eventuell halkbekämpning ska vara klar inom fyra timmar. Vidare ska nödvändigt efterarbete vara klart inom åtta timmar. Samma ambitionsnivå gäller de prioriterade körbanorna, men där påverkar flera olika faktorer när och hur insatsen genomförs.

För det övriga vägnätet inväntas i regel avtagande snöfall innan plogningen inleds. Startkriterierna - ett snödjup på sju centimeter, en maxtid på 12 timmar för plogning och sandning samt 24 timmar för eventuellt efterarbete - ses endast som ett stöd för utkallning.

Halkbekämpning görs vid behov och på de platser där det är nödvändigt. Samma prioriteringsordning gäller som vid snöröjning. Dessutom prioriteras en del andra gångytor, exempelvis trappor, torg och övergångsställen. Halkbekämpningen görs i huvudsak med sand eller makadam utan saltinblandning.

När det har snöat måste alla hjälpas åt att hålla samhället framkomligt. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus, till postlådan och eventuell plats för sopkärl. Leksandsbostäder och dess entreprenörer ska försöka undvika att blockera enskilda utfarter, men är enligt gällande praxis inte skyldig att öppna gårdsinfarter eller enskilda vägar. I förarbetena till väglagen (proposition 1971:23 s. 168 och 173) sägs bland annat att väghållaren inte ens med avsevärd ökning av resurserna har möjlighet att ta bort snövallarna inom rimlig tid.

När du som fastighetsägare skottar på din egen gård ska du inte tippa av den snön på gatan utanför.

Byföreningen eller samfälligheten har ansvaret för sandlådan. Byn eller samfälligheten kan hämta sand gratis fyra gånger per år på någon av Dala Frakts depåer. Kontakta Dala Frakt innan ni vill hämta sand på telefon 0247-647 00.

Eftersom en majoritet numera går till fots och antalet sparkåkare blivit färre väljer vi att sanda när vägbanorna är isiga och utgör en risk. Eftersom det är mörkt under en stor del av dygnet på vintern och eftersom många av våra trottoarer samt gång- och cykelvägar är smala ser vi inte heller sandning av halva vägbanor som något alternativ. Bostads- och bygator sandas enbart vid extrem halka, så där är förutsättningarna bättre för sparkåkning.

Skolgårdarna ska vara röjda innan klockan 7.30. Om vi inte hunnit klart tills dess fortsätter snöröjningen när skoldagen är slut. Av säkerhetsskäl får inte våra maskiner vara på skolgården under de timmar barnen går i skolan.

Tänk på detta när det är dags för sophämtning:

  • Ställ soptunnorna jämsides med eller, om möjligt, på infarten eller i "grindöppningen", minst 0,5 meter från vägkanten.
  • Undvik att placera kärlen på trottoarer eller direkt på vägen eftersom det hindrar snöröjning och utgör ett hinder i trafiken.
  • Tänk på att kärlen inte får stå mer än 1,5 meter från vägkanten för att sopbilens lyftarm ska kunna nå dem.

För att skada inte ska uppstå på dyra postlådor, bör de bytas ut under vintern. Om skada uppstår på postlådan under vinterväghållningen, ersätts den med en vanlig standardpostlåda.

Sidan uppdaterad: