Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Tillstånd för offentlig plats och lokaler

För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för måste du ha tillstånd från polisen. Vissa offentliga lokaler måste godkännas innan en verksamhet kan starta.

Underhållning på torget i Leksand med stor publik.

Användande av offentlig plats

För att använda offentlig plats behöver du söka tillstånd hos polisen. Till ansökan behöver du bifoga en kartskiss som visar vilken yta/område som du önskar använda och om vägar eller parkeringar behöver stängas för fordonstrafik.

Polisen kan ge tillstånd för:

 • Allmän sammankomst
 • Offentlig tillställning
 • Användande av offentlig plats

Exempel på aktiviteter som kräver tillstånd för att använda offentlig plats:

 • Uteservering
 • Gatupratare
 • Valborgsmässoeldar
 • Sport- och fritidsevenemang, tävlingar och uppvisningar
 • Fester, som midsommarfirande
 • Marknader, mässor och utställningar
 • Försäljning; exempelvis glasskiosker, foodtrucks och julgranar
 • Valstugor
 • Cirkus
 • Upplag och uppställning av bodar, byggställningar och containrar
 • Affischering
 • Musik, DJ, allsång och konserter
 • Fyrverkerier och användande av laserpekare
 • Penninginsamling
 • Demonstrationer och andra samlingar

Påverkan på trafiken

Om trafiken kommer att påverkas av arrangemanget, till exempel om du ni behöver stänga av en väg eller parkering, behöver ni göra en trafikanordningsplan, TA-plan. En TA-plan visar hur trafiken ska lösas till exempel med avstängningar och vägmärken.

Det är bra om TA-planen ingår redan i ansökan om polistillstånd, men den kan även skickas direkt till kommunens trafikenhet i ett senare skede, dock i god tid innan arrangemanget.

Vägskyltar, vägbulor och staket med mera som är nödvändiga får sökande hyra av företag som tillhandahåller sådant material. Vid uppsättning av trafikskyltning krävs det utbildad personal som har erforderlig kompetens för att få utföra denna typ av arbete.

Leksandsbostäders avdelning Utemiljö kan ofta bistå med personal för detta. Faktisk arbetstid och andra eventuella kostnader som uppstått i samband med nyttjande av offentlig plats debiteras er som arrangör i.

Uteservering

Du behöver ansöka om tillstånd från polisen för att använda offentlig plats, till exempel en gata eller trottoar, som uteservering.

I Leksand är säsongen för uteserveringar mellan den 1 maj och den 30 september. Övriga tider krävs ett särskilt avtal. Tillstånd om uteservering ges ett år i taget.

Till ansökan ska du bifoga planritning som visar yttermått och placering av uteserveringen samt fritt passagemått för gångtrafiken utanför servering. Skicka även med en ritning eller skiss som visar utseendet på räcket/avgränsningen.

Avgift för uteservering

Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift.

Leksands kommun tar ut markhyra vid upplåtelse av offentlig plats.

Att tänka på:

 • Uteserveringen ska kunna nås av alla, inklusive personer med rullstol, rollator eller av personer med nedsatt syn.
 • Fastighetsägare och sakägare, till exempel grannar, ska vara informerade och införstådda med ansökan.
 • Du behöver ha serveringstillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker på uteserveringen.

Gatupratare

Gatupratare (trottoarpratare) är en benämning på reklamskyltar som placeras på gatan. Du måste ha polistillstånd för att få placera ut gatupratare på offentlig plats. Till ansökan om polistillstånd ska följande handlingar bifogas:

 • Plan som tydligt visar var gatuprataren ska placeras.
 • Bild på gatuprataren.

Felaktigt utformade eller utplacerade gatupratare kan bidra till att framkomligheten för fotgängare försämras och de kan även göra så att synskadade personer utsätts för onödiga risker.

Regler för gatupratare

 • Gatupratare är tillåtet året runt.
 • Varje butik/verksamhet får ha högst en gatupratare.
 • Gatupratare ska tas in vid stängningsdags.
 • Under mörker ska den vara tillräckligt belyst.
 • Gatupratare av modell city sign
Bild på gatupratare

Gatupratare av modell City sign

Utseende

Den typ av gatupratare som har en rund sockel anses idag vara det enda godkända skyltställ i svensk stadsmiljö gentemot synskadade. För att få en mer tillgänglig och strukturerad stadsmiljö kommer endast gatupratare av denna modell att tillåtas i centrala Leksand.

Gatupratare ska vara svarta och av typen City Sign eller motsvarande (gatupratare med annat utförande och färg än typ City Signs ska godkännas av kommunen).

Ur tillgänglighetssynpunkt ska gatupratare vara försedda med sarg nertill som går att känna med känselkäpp för synskadade.

Roterande, vippande, vinddrivna gatupratare får inte användas.

Själva reklamytan bör inte vara större än cirka 50 X 70 cm.

Placering av gatupratare

 • Gatuprataren ska placeras i direkt anslutning till egen butik/verksamhet.
 • Gatupratare får inte placeras så att de utgör en olycksrisk, trafikfara eller hindrar drift och underhåll av gator och vägar.
 • Gatupratare får inte hindra tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade.
 • Det ska finnas minst 1,5 meter kvar av trottoaren att passera på.

Polistillstånd krävs inte när gatuprataren ska placeras innanför uteserveringens gränser.

Torghandel

Ett trevligt och uppskattat inslag i vår offentliga miljö är torghandeln. För att den ska fungera på bästa sätt finns det regler för när, var och hur den får bedrivas. Läs mer i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun:

Länk till lokala ordningsföreskrifter för torghandel Pdf, 634 kB.

Vid fördelning av torghandelsplatser gäller följande:

 • Tillfälliga torghandelsplatser tilldelas försäljarna i den ordning de anmäler sitt intresse till Leksands kommun.
 • Fler än en torghandelsplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången till platser.
 • När fler platser tilldelas en person ska platserna vara belägna intill varandra.
 • Innehavarens rätt att använda torghandelsplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en innehavare av en torghandelsplats vid försäljningstidens början inte har intagit platsen eller gjort anmälan till Leksands kommun att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har kommunen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig torghandelsplats eller har rätt att ta betalt för platsen om den inte avbokats i tid.
 • För uppställning av fordon eller släpvagn på torghandelsplatsen krävs Leksands kommuns, trafikenheten, tillstånd.
Kartbild över torghandelsplatser på Torget
Kartbild över torghandelsplats på centrumparkeringen

Avgift för torghandel

Avgiften är 250 kronor per plats och dag. För nyttjande av el tillkommer 50 kronor per dag. Behöver ni boka en större yta för er torghandel bestäms avgiften motsvarande det antal platser ni behöver. Behöver ni till exempel yta motsvarande platserna 1 och 2 betalar ni för två platser.

Lokala ordningsföreskrifter

Regler för hur man får använda den offentliga platsen styrs utifrån ordningslag och lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun.

Läs mer om de lokala ordningsföreskrifterna för Leksands kommun Pdf, 680 kB.

Den som använder offentlig plats utan tillstånd från polismyndigheten kan dömas för brott mot ordningslagen eller få ett vitesföreläggande. Vid vissa upplåtelser krävs det dessutom andra tillstånd som:

 • Bygglov innan ansökan för markupplåtelse skrivs.
 • Registrering vid försäljning av livsmedel.

Avgifter

Leksands kommun tar ut markhyra vid upplåtelse av offentlig plats. Här kan du se aktuella prisuppgifter:

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Leksands kommun Pdf, 314 kB.

Anmälan av offentlig lokal

Vissa offentliga lokaler måste godkännas innan en verksamhet får starta. Anmälan måste göras innan verksamheten drar igång.

Anmälningsplikten gäller till exempel:

 • Lokaler för utbildning (skolor, förskolor, fritidshem och liknande).
 • Lokaler för hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta (tatuering, piercing, akupunktur och fotvård med stickande/skärande verksamhet).
 • Lokaler för bassängbad (även floating och badtunnor som inte är för privat bruk).

Anmäl innan du börjar

Om du vill starta någon av dessa verksamheter ska du anmäla det till Byggenheten. Anmälan behövs för att kontrollera så att den lokal du valt är lämplig för den verksamhet som du vill bedriva.

Du måste göra en anmälan innan du startar din verksamhet. Om en lokal tas i bruk utan att verksamheten anmälts till kommunen måste innehavaren betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Ventilationskontroll

En byggnads ventilation ska regelbundet kontrolleras om det är en hyresfastighet. Detta görs genom så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll.

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Syftet med ett krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att se till att inomhusklimatet i byggnader blir tillfredställande. Det är även viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, vilket innebär att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- och miljörisker.

Vem har ansvaret?

Om det blir fel på ventilationen ska det åtgärdas av fastighetsägaren. Det är också fastighetsägarens ansvar att se till att lagstadgad regelbunden kontroll av ventilationen görs, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Samhällsbyggnadsutskottet har tillsyn över att kontrollen utförs.

Om du misstänker att ventilationen är dålig ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren, eller styrelsen om du bor i en bostadsrätt. Om du inte får den hjälp du kan förvänta dig kan du vända dig till kommunens miljöenhet.

Som boende måste du också ta ditt ansvar för att ventilationen ska fungera så bra som möjligt, till exempel genom att se till att alla ventiler är öppna och rengjorda.

Besiktningsintervall

Den återkommande besiktningen ska utföras med olika intervall beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem det är.

Besiktningsintervall om 3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler, fritidshem, servicehus för äldre och liknande oavsett vilken typ av ventilationssystem.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, kontor i industribyggnader, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, hotell och liknande med FT och FTX system.

Besiktningsintervall om 6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, kontor i industribyggnader, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, hotell och liknande med F, FX och S ventilation.

Installationsbesiktning för en- och tvåfamiljshus

En- och tvåfamiljshus med FT, FX och FTX-system ska besiktas innan det tas i bruk, och det krävs ingen återkommande besiktning.

Vad ska kontrolleras?

Vid en funktionskontroll ska besiktningsmannen kontrollera att egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med egenskaperna när systemet togs i bruk. Ventilationssystemet ska inte innehålla föroreningar som kan spridas i byggnaden. Buller inom- och utomhus från ventilationsanläggningar ska alltid beaktas.

Vid kontroll av ny anläggning ska ljudnivåmätning alltid utföras. Vid återkommande kontroll ska mätning utföras om anläggningen bedöms avge störande ljud. Tillåten ljudnivå inomhus får ej överstiga gällande föreskrifter. För utomhusbuller ska Naturvårdsverkets riktlinjer uppfyllas.

Besiktningsmannen ska även undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet som inte medför sämre inomhusklimat.

OVK-protokoll

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll med angivet datum och redovisa resultat av besiktningen samt datum för nästa besiktning. Ett exemplar av protokollet ska lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar ska skickas till Byggnadsnämnden. Byggnadens ägare ska anslå intyget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

Tillsynsmyndighet

Samhällsbyggnadsutskottet och byggenheten i kommunen är tillsynsmyndighet och övervakar att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter med OVK och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.

Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan samhällsbyggnadsutskottet med stöd av plan och bygglagen förelägga ägaren att genomföra en funktionskontroll.

Om det av ett besiktningsprotokoll framgår att kraven för funktionskontroll inte uppnås kan samhällsbyggnadsutskottet förelägga ägaren att åtgärda bristerna. Den som utför funktionskontroll av ventilationssystem ska vara sakkunnig och certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

Hur kan din ventilation förbättras?

Det fastnar mycket smutspartiklar i ventiler, särskilt i kök och badrum. Du kan själv se till att alla ventiler är öppna så mycket som möjligt och att de rengörs regelbundet så att ventilationen fungerar på bästa sätt.

Sidan uppdaterad: