Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Utskott och nämnder

I utskotten och nämnderna beslutar förtroendevalda i olika frågor. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds först i någon av nämnderna eller utskotten. I mindre frågor kan nämnderna och utskotten besluta direkt.

Utskott

Kommunstyrelsen har fyra utskott:

 • Allmänna utskottet
 • Samhällsbyggnadsutskottet
 • Socialutskottet
 • Utbildningsutskottet

Varje utskott har ansvar för ett visst område. Utskotten består av sju ledamöter och sju ersättare. Det är kommunstyrelsen som beslutar vem som ska vara ordförande och vice ordförande i utskotten.

Nämnder

Leksands kommun har fyra nämnder:

 • Individnämnden
 • Jävsnämnden
 • Krisledningsnämnden
 • Valnämnden

Leksands kommun har också tre nämnder tillsammans med andra kommuner. Dessa kallas för gemensamma nämnder.

 • VIA-nämnden (gemensam med Rättviks kommun)
 • Hjälpmedelsnämnden (gemensam nämnd i Dalarna)
 • Gemensam nämnd för språktolkförmedling

Varje nämnd har ansvar för ett visst område. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige också vem som ska vara nämndernas ordförande respektive vice ordförande.

Nämndernas sammansättning skiljer sig åt och de består av olika antal ledamöter och ersättare.

Protokoll från sammanträden

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, men protokollförs alltid.

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bland annat ekonomi, personal, IT, näringsliv, infrastruktur, regionsamverkan, föreningsliv, kultur och bibliotek samt fritidsfrågor.

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bl.a. byggnation, detaljplaner, naturvård, räddningstjänst och tillsyn inom miljöbalkens område.

Socialutskottet

Socialutskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bland annat äldreomsorg, insatser till personer med funktionshinder (LSS), hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorgen (IFO).

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bland annat förskola, grundskola, gymnasiet och kulturskolan.

Individnämnden

Individnämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg samt yttranden till andra myndigheter i ärenden som avser enskilda.

Jävsnämnden

Jävsnämnden beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunensegna verksamheter när kommunstyrelsen eller annan nämnd är part i frågan.

Jävsnämnden beslutar även i ärenden som rör myndighetsutövning där ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, bolagsstyrelse eller nämnd, person med annat kommunalt förtroendeuppdrag eller ledande tjänsteman i kommunen är part. Detsamma gäller dessa personers make/maka, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå. Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt fullmäktige. Krisledningsnämnden får, i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för reglementet, överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till just den extraordinära händelsens omfattning och art.

Med extraordinära händelser avses sådan händelse som:

 • avviker från det normala,
 • innebär allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga
 • samhällsfunktioner, samt
 • kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Valnämnden

Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till riksdag, kommun, landsting och EU-parlamentet. Nämnden ansvarar även för folkomröstningar som beslutats av riksdagen, landstinget eller kommunen.

Val till riksdag, kommun och landsting infaller andra söndagen i september vart fjärde år.

VIA-nämnden (gemensam med Rättviks kommun)

VIA-nämnden är en gemensam nämnd för vuxenutbildning, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten i Leksand och Rättvik. Leksands kommun är värdkommun och administrationen är placerad i Leksand.

Nämnden fattar beslut och bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor som rör vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i de två kommunerna. Antalet ledamöter är jämnt fördelade mellan kommunerna.

Hjälpmedelsnämnden (gemensam nämnd i Dalarna)

I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården överflyttades ett betydligt större ansvar för hjälpmedel från regionen till kommunerna.

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades från och med den 1 januari 2014. I nämnden ingår Region Dalarna samt Dalarnas 15 kommuner. Region Dalarna har tre ledamöter i nämnden och dalakommunerna har vardera en ledamot. Region Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region Dalarnas organisation.

Gemensam nämnd för språktolkförmedling

Leksands kommun ingår i en gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet. Kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter samt Region Dalarna ingår i den gemensamma nämnden. Borlänge kommun är värdkommun.

Språktolknämnden i Dalarna består av två ledamöter och ersättare vardera för Borlänge kommun och Region Dalarna, samt en ledamot och två ersättare vardera för övriga deltagande kommuner. Nämnden ska, inom ramen för den kommunala kompetensen och självkostnadsprincipen, utföra språktolkförmedlingstjänster avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar i enlighet med för var tid av samordningsgruppen fastställd kravspecifikation. Nämnden ska också teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

Sidan uppdaterad: