Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Leksands kommuns styrmodell

Styrmodellen är ett verktyg som vi använder för att planera, följa upp och utveckla vår verksamhet. Den skapar en röd tråd från visionen till arbetet som alla kommunens medarbetare gör.

Så går vi från vision till verklighet

Styrmodellen används på alla olika nivåer i kommunen. På så sätt får vi mesta möjliga kraft i den kommunala verksamheten, så att vi kan skapa nytta för de som bor och vistas i Leksands kommun.

Illustration av de olika stegen i styrmodellen, där alla stegen leder vidare upp för en trappa till visionen, som symboliseras av en gul cirkel. Alla stegen förklaras i texten under bilden.

Styrningen i Leksands kommun utgår från visionen. Visionen är långsiktig och den innehåller en målbild av hur Leksand som samhälle ser ut i framtiden. Alla kommunens verksamheter ska arbeta för att nå visionen.

Det är politikerna i kommunfullmäktige som tar beslut om visionen.

Läs Vision 2030

I början av varje ny mandatperiod tar kommunfullmäktige beslut om en strategisk plan. Den innehåller inriktningsmål, som anger vad som ska uppnås i kommunens verksamhet för att visionen ska kunna förverkligas. Syftet är att aktivera verksamheten att arbeta åt samma håll inom ett visst område för att skapa förändring.

Den strategiska planen ska gälla för hela mandatperioden, det vill säga fyra år.

Varje år tar kommunfullmäktige beslut om en kommunplan, som är kommunens viktigaste styrdokument. Planen gäller för ett år och innehåller:

  • Den budget som kommunen har för året, samt en ekonomisk plan för de kommande tre åren.
  • De mål som kommunen ska nå.
  • De uppdrag som kommunens verksamheter ska arbeta med.
  • De indikatorer som kommunen använder för att mäta om vi når målen.

Kommunplanen omfattar hela kommunkoncernen.

Varje år tar också kommunens nämnder och bolagsstyrelser fram varsin verksamhetsplan.

I verksamhetsplanen finns en plan för hur verksamheten ska arbeta för att nå målen och uppdragen som finns i kommunplanen.

Verksamhetensplanen innehåller:

  • De mål som verksamheten eller bolaget ska nå.
  • De uppdrag som verksamheten eller bolaget ska arbeta med.
  • De indikatorer som verksamheten eller bolaget använder för att mäta om vi når målen.

Varje år tar kommunens sektorer, avdelningar och enheter fram varsin årsplan. Årsplanen utgår ifrån de mål som finns i kommunplanen och verksamhetsplanen.

Årsplanen innehåller de aktiviteter som verksamheten ska göra under året för att nå målen i kommunplanen och verksamhetsplanen.

Årsplanen beslutas av ansvarig chef.

Kommunens medarbetare är grunden i all vår verksamhet. På arbetsplatsen arbetar vi tillsammans med att uppfylla de lagkrav som finns och nå de mål som kommunfullmäktige tagit beslut om (i den strategiska planen och i kommunplanen).

Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att nå goda resultat, så att vi kan skapa nytta för de som bor och vistas i Leksands kommun.

Varje medarbetare ska ha individuella mål att arbeta med under året. De målen sätter chefen och medarbetaren tillsammans, i samband med det årliga mötet som heter mål- och uppdragsdialog.

Våra förhållningssätt i styrmodellen

Styrmodellen är baserad på tre olika förhållningssätt: mål- och resultatstyrning, ekonomistyrning och arbete med kvalitet och utveckling. Alla delar av arbetet bygger på att vi har tillit till och dialog med varandra.

Vi använder mål- och resultatstyrning för att prioritera och styra kommunens utveckling. Det är ett sätt att kombinera ett framåtblickande perspektiv (mål) med ett tillbakablickande (resultat).

Vi sätter upp mål som pekar ut riktningen för vad verksamheten ska sträva mot. Sedan följer vi upp hur det går, så att vi ser om insatserna gett önskat resultat.

Grunden för ekonomistyrningen är kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Syftet med ekonomistyrningen är att säkerställa att de kommunala resurserna används på bästa möjliga sätt. God ekonomisk hushållning innebär en god måluppfyllelse både vad gäller finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att vi har rätt rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet. Vi vet hur vi ska arbeta för att nå önskat resultat och vi har rutiner som gör att vi i god tid kan upptäcka och åtgärda avvikelser och brister. Det handlar också om att vi löpande utvecklar vår verksamhet och kvaliteten på det vi gör, för att vi ska nå kommunens mål.

Grunden i det systematiska kvalitetsarbetet är de fem stegen: planera, genomföra, följa upp, analysera och agera.

Läs mer om kvalitet och resultat

Tillitsbaserad styrning är ett förhållningssätt som bygger på en ömsesidig respekt och tilltro mellan den som fattar beslut och den som ska genomföra beslutet. Konkret innebär det att beslut i möjligaste mån ska fattas så nära verksamheten som möjligt.

Många av kommunens verksamheter styrs av särskild lagstiftning och krav på redovisningar. När vi arbetar enligt styrmodellen så ska vi dra nytta av den nationella styrning som finns.

De mål som kommunen beslutar om ska inte handla om att uppfylla lagkrav. Lagkraven är inga mål, utan krav som vi ska följa.

Resultat och uppföljning

Under året samlar vi regelbundet in och analyserar våra resultat. Det gör vi för att följa upp om vi når de beslutade målen, indikatorerna och uppdragen.

Sidan uppdaterad: