Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Riktlinjer och avgifter

Alla 3-5-åringar har rätt till kostnadsfri förskola 15 timmar i veckan. Utöver det tillämpas maxtaxa, vilket innebär att en förskoleplats aldrig kan kosta mer än 1645 kronor per månad.

Förskoleplats och allmän förskoleplats

Hur mycket det kostar att ha sitt barn på förskolan varierar. Föräldrar som tjänar mindre, betalar mindre, medan föräldrar som tjänar mer, betalar mer. Du som vårdnadshavare ansvarar för att se till att du betalar rätt förskoleplats utifrån den placering ditt barn har.

Det finns två typer av serviceformer i Leksands kommun:

 1. Förskoleplats 1-5 år, avgiftsbelagd
 2. Allmän förskoleplats 3-5 år, avgiftsfri

Allmän förskola för 3-5-åringar

Alla barn erbjuds avgiftsfri förskoleplats, så kallad allmän förskola från hösten det år barnet fyller tre år. Allmän förskola behöver du ansöka om och platsen gäller 15 timmar per vecka och följer skolans läsår. De som behöver förskoleplats mer än 15 timmar per vecka får en reducering på avgiften med 37,5 procent under perioden 1 septemper-15 maj.

Avgift och maxtaxa

Att Leksands kommun tillämpar maxtaxa innebär att avgiften inte kan bli hur hög som helst. Avgiften bygger på hushållets gemensamma bruttoårsinkomst och debiteras varje månad, även sommartid. Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet.

Inkomsttaket per månad för 2024 är 56 250 kronor. Hur mycket du betalar för en plats ser du i den här listan:

 • Första barnet, tre procent av inkomsten, dock högst 1 688 kronor per månad.
 • Andra barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.
 • Första barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1125 kronor per månad.
 • Andra barnet, en procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 563kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

Platsinnehavaren/na är avgiftspliktiga. Taxan är densamma för ensamstående platsinnehavare, gifta/sammanboende platsinnehavare och familjehemsförälder.

Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är årsinkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. För gifta makar och sammanboende med eller utan gemensamma barn, vilka är folkbokförda på samma adress, skall bådas inkomster ligga till grund för avgiften.

Avgiften grundas på hushållets årsinkomst, brutto eller Riksskatteverkets definition av ”inkomst”.

Ersättningar och bidrag som är avgiftsgrundande är:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till tjänst
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Överskottet i näringsverksamhet ska tas med i hushållets bruttoinkomst
 • Skattemässiga reserveringar ska inte ingå i underlaget

Ersättningar och bidrag som inte är avgiftsgrundande är:

 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • Studiemedel (bidragsdelen och lånedelen)
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Socialbidrag

Familjehemsföräldrar: För familjehemsföräldrar utgör inkomster inklusive arvodesdelen grunden för avgiften.

Egna företagare: Norm för beräkning av egna företagares inkomster kan inte ges. Särskild prövning görs därför i varje enskilt fall.

Nystartat företag: Vid nystartat företag räknas den inkomst som uppges i inkomstanmälan under ett år räknat från den månad företaget startade.

Gemensam vårdnad: I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av förskoleplats ska båda vara platsinnehavare. Avgiften ska grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Lämna uppgift om din inkomst

För att barnomsorgsavgiften ska vara rätt är det viktigt att du lämnar in inkomstuppgifter vid förändringar samt att man betalar utifrån rätt serviceform.

E-tjänst för att uppge och ändra inkomst

När bör mitt barn vara hemma från förskolan?

När barnen börjar i förskolan är det vanligt att de ofta blir sjuka. Förskolan i Leksands kommun hänvisar till Region Dalarnas föräldrainformation. Folkhälsomyndigheten arbetar med en ny version av "Smitta i förskolan" som ska komma ut under våren 2024.

När har jag rätt att ha mitt barn på förskolan?

Den tid som du har rätt att ha ditt barn på förskola kallas för barnets vistelsetid.

Schemat ska bygga på att den vårdnadshavare som börjar sitt arbete senast lämnar barnet, och den vårdnadshavare som slutar tidigast hämtar barnet. Barnets schema läggs in i vår lärplattform InfoMentor och behöver alltid vara uppdaterat efter aktuella tider.

Vårdnadshavare som har oregelbundna arbetstider, till exempel timvikarier inom vård och omsorg, har 15 timmar i grundschema. Om vårdnadshavaren får arbete någon/några dagar i veckan och denna tid överstiger 15 timmar tas resterande ”15 timmarstider” bort under aktuell vecka.

I hem med oregelbunden arbetstid som till exempel nattarbete, gäller rimlig tid för vila på dagen innan man hämtar barnet/barnen på förskolan. Rimlig tid för vila är beroende på arbetspassets längd och förläggning och vistelsetiden bestäms i samråd med förskolan.

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till förskola utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas.

Vårdnadshavare ansvarar för barnet i samband med lämning och hämtning.
Om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet ska detta meddelas förskolan i förväg.

För vårdnadshavare som är föräldraledig med ett yngre syskon, eller arbetssökande, erbjuds barnet att vara på förskola 15 timmar per vecka. Erbjudandet är för barnets utveckling och lärande. Det är förskolan som styr barnets vistelsetid.

I samband med syskons fördelse har storasyskonet/syskonen möjlighet att vistas på förskolan sina ordinarie tider under två veckor efter hemkomst från BB-avdelning.

Vistelsetiden baseras på studiernas omfattning. Studier på heltid motsvarar 40 timmar i förskola samt eventuell restid. Deltidsstudier motsvarar lägre vistelsetid i förskolan motsvarande aktuell studietakt. Förskolan kan be vårdnadshavare att visa intyg eller antagningsbesked som styrker omfattningen av studier.

Ett barn vars vårdnadshavare blivit permitterade från sitt arbete har rätt till minst 15 timmars vistelsetid på förskolan per vecka. Om vårdnadshavare arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds förskola utifrån arbetstiderna.

När vårdnadshavare vårdar syskon som är sjukt kan det friska syskonet erbjudas förskola. Vistelsetiden bestäms i samråd med personal på förskolan. I flera fall är det lämpligt att ha ett friskt syskon hemma beroende på smittorisk. Rådfråga förskolan om detta eller läs mer i vår information från 1177.

Föräldrainformation vid förskolestart

Om vårdnadshavare blir sjukskriven kan barnet erbjudas förskola. Vistelsetiden bestäms i samråd med förskolan. Bedömning av vistelsetiden görs utifrån vad som anses skäligt i relation till den sjukdom som vårdnadshavaren har men även utifrån barnets behov. Förskolan kan be vårdnadshavare att visa intyg som styrker sjukskrivningens omfattning.

När vårdnadshavare har semester är huvudregeln att barnet är ledigt från förskolan. Vid enstaka tillfällen när vårdnadshavare har semester från arbete eller studier kan barnet ges rätt till vistelsetid efter samråd med förskolan. Detta gäller dock ej under sommaren och inte heller i samband med julledighet.

Du kan ansöka om fler timmar (utökad vistelsetid) i förskolan om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet. Du kan enbart ansöka om mer tid om omfattningen av ditt arbete eller dina studier är mer än 25 timmar per vecka. Vid mindre än 25 timmar så har barnet rätt till 15 timmars vistelsetid. Rektor beslutar i dessa ärenden.

I vissa fall kan förskolan erbjuda utökad tid utifrån att barnet har ett behov av särskilt stöd. Det kan exempelvis handla om att barnet behöver utökad tid i förskolan för sin språkutveckling eller för att barnet har behov av stöd i sitt sociala samspel med andra barn. Det är rektor som beslutar om utökad tid i dessa fall och familjen ska då betala barnomsorgsavgift utefter den utökade vistelsetiden.

Barn kan beviljas utökad tid i förskolan på grund av familjens situation i övrigt. Det kan exempelvis vara om en vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller om ett syskon är i omfattande behov av vård på sjukhus. Alla ärenden bedöms individuellt utifrån rådande situation och det är rektor som beslutar i frågan. I förekommande fall ska även väsentliga intyg bifogas, exempelvis läkarintyg.

Om du inte utnyttjar din placering under en längre period så kan placeringen komma att sägas upp. Det är viktigt att du kontaktar förskolans rektor om du under en längre period mer än två månader inte kommer att nyttja din placering. Rektor kan då bedöma om placeringen ska upphöra eller fortsätta beroende på orsak.

Rutin för ansökan om förskoleplats och köhantering

Här kan du läsa om kommunens rutin kring ansökan och köhantering för kommunala och fristående förskolor.

Vi rekommenderar att du i första hand fyller i våra e-tjänster online men det går också att fylla i nedanstående blanketter och skicka in dem till oss eller lämna in dem hos kommunhusets kundtjänst.

Sidan uppdaterad: