Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Brottsförebyggande arbete

I Leksands kommun leds det brottsförebyggande arbetet av ett brottsförebyggande råd (BRÅ). Rådets motto och mål är att nå ett tryggt och säkert Leksand.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Det som ytterst avgör om det brottsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt är de enskilda människornas inställning och insatser. För att behålla initiativ och engagemang krävs en enkel organisation. I Leksands kommun har vi valt att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd som kan spela en viktig roll och utgöra en kontaktpunkt för enskilda, företag, föreningar och organisationer som vill göra en insats.

Rådets medlemmar

Brottsförebyggande rådet utgörs av:

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
 • Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 • Kommundirektör
 • Sektorchef samhällsutveckling
 • Utbildningschef
 • Socialchef
 • Sektorchef verksamhetsstöd
 • VD Leksandsbostäder
 • Förvaltningschef VIA-förvaltningen
 • Säkerhet- och beredskapschef
 • Säkerhetssamordnare
 • Distriktschef Leksand Brandkåren Norra Dalarna
 • Kommunpolis
 • VD Dala Vatten och Avfall
 • VD Dala Energi
 • Ordförande Företagarna Leksand

Brå kan tillfälligt adjungera andra nyckelpersoner i frågor där så behövs.

Engagera dig

För att utveckla ett säkert samhälle är det viktigt att kommunmedborgarna ges möjlighet att sätta sig in i hur man förhindrar brott. Genom att åstadkomma bättre sammanhållning och trivsel i våra tätorter och byar utvecklar vi ett social skyddsnät som minskar brottsbenägenheten.

Ett tryggt samhälle bygger på trygga medborgare som har engagemang och kunskap om både sociala förhållanden och olika situationer inom brottsbekämpning.

Utifrån denna vision har vi antagit ett brottsförebyggande program för att nå ett tryggt och säkert Leksand. Det är viktigt att vi nu hjälps åt för att nå denna målsättning. Vi måste alla, små som stora, unga som gamla, män som kvinnor tillsammans med polisen medverka till ett tryggt och säkert Leksand.

Låt oss arbeta enligt nedanstående devis:

 • En kan inte göra allt
 • Alla kan göra något
 • Tillsammans kan vi göra mycket

Kamerabevakning

På vissa platser i kommunen har Leksands kommun satt upp övervakningskameror. Skyltar som tydligt visar att kameraövervakning sker finns på de platser som övervakas. Syftet med bevakningen är att förebygga och klara upp brott. Den rättsliga grund enligt dataskyddsförordningen är allmänt intresse.

Inspelat material kan överlämnas till polis som bevisning av brott och överföring till tredje land kommer inte att ske. Inspelat material som inte ska användas som bevis i brottsutredning raderas automatiskt efter max 25 dagar. Inspelat material som ska överlämnas till polis raderas snarast möjligt efter överlämnandet.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Leksands kommunstyrelse.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Intregrationsskyddsmyndigheten.

Sidan uppdaterad: