Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Alla som är folkbokförda i kommunen eller äger fast egendom i kommunen har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. För att ett beslut ska kunna överklagas ska det vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten eller nämnderna.

Du måste överklaga beslutet hos förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens officiella anslagstavla. I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan förvaltningsrätten inte ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen av kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Endast den som är berörd av beslutet kan överklaga.

I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet berör om hur beslutet kan överklagas (besvärshänvisning).

Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Överklagandet ska skickas till den kommunala myndighet som fattat beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Sidan uppdaterad: