Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Boendemiljö

Upplever du problem i boendemiljön? Här hittar du information om vad som gäller.

Fukt och mögel

Fukt och mögel inomhus kan orsaka hälsoproblem, till exempel luftvägsinfektioner och astmatiska besvär. Fastighetsägaren är ansvarig för att utreda fukt- och mögelskador och vidta åtgärder.

Inomhustemperatur

Inomhustemperaturen är viktig för vårt välbefinnande. Hur vi upplever temperaturen hänger bland annat ihop med drag och luftfuktighet. Temperaturen i bostäder bör vara mellan +20 och +24 grader Celsius enligt Folkhälsomyndighetens råd. Golvtemperaturen bör vara över +18 grader Celsius.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Temperatur i varmvatten

Temperaturen i varmvattnet ska vara mellan +50 till 60 grader.

Upplever du problem med temperaturen bör du i första hand ta kontakt med fastighetsägaren.

Ventilation

Ventilationen är viktig för boendemiljön. Som hyresvärd är du ansvarig att regelbundet kontrollera ventilationen.

Om du är hyresgäst och upplever problem med ventilationen kontaktar du din hyresvärd.

Om du är fastighetsägare och har hyresgäster har du ansvar för att regelbundet kontrollera ventilationen, genom så kallad obligatorisk ventilationskontroll. Protokoll från kontrollen ska skickas till myndighetsavdelningen.

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll här

Buller

Buller kan upplevas mycket störande och orsaka hälsoproblem. Det kan orsakas av trafik, industrier, men även från till exempel ventilation.

Höga ljudnivåer kan ge upphov till tillfälliga eller permanenta hörselskador. Men även lägre ljudnivåer i vardagen kan påverka oss negativt genom att vi blir trötta och får koncentrationssvårigheter eller störd sömn.

Buller i bostaden

Om du störs av grannarna och bor i en hyres- eller bostadsrätt ska du i första hand kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Bullrar det från fasta installationer i ett bostadshus, till exempel från en hiss eller ventilationsaggregat vänder du dig också till fastighetsägaren eller styrelsen.

Mätning av buller

Miljöenheten kan inte hjälpa till med bullermätning utan vi hänvisar till de konsulter som finns. Istället för bullermätning, som kan vara komplicerad att utföra, kan man använda dataprogram som beräknar bullerutbredningen.

Radon

Vill du ta reda på radonhalten i din bostad? Miljöenheten kan besvara frågor om radon och hjälper dig även att beställa radonmätning.

Radon är en naturlig och luktfri gas som finns naturligt i berggrunden och kan även finnas i hus byggda av blåbetong.

I höga halter i inomhusluften under lång tid, och framförallt i kombination med rökning, utgör radon en risk för lungcancer. I Leksands kommun finns många bostäder och andra lokaler där det förekommer höga halter av radon, antingen från marken eller byggnadsmaterialet. Radon i vatten kan även vara ett problem i djupborrade vattentäkter.

Vid nybyggnation ställs krav på utförandet beroende på vilken radonhalt som har uppmätts eller bedöms finnas i området.

Radonmätning

Säsong för radonmätning är 1 oktober till 30 april. För att beräkna ett årsmedelvärde för radonhalten behöver en långtidsmätning göras. Det sker under minst 2 månader under vinterhalvåret 1 oktober - 30 april. Årsmedelvärdet ligger till grund för beslut om eventuella saneringsåtgärder.

Beställ radonmätning hos Radonova

Beställ mätdosor via länken nedan, eller via annat analysföretag.

Radon i vatten

Vattenprov för radonanalys kan tas under hela året. Om du vill ta ett prov kontaktar du ett laboratorium.

Riktvärden

Radonhalten i luften mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Överskrider radonhalten 200 Bq/m3 i bostaden eller lokalen anses det utgöra olägenhet för människors hälsa.

Är radonhalten i dricksvatten högre än 1000 Bq/l bedöms vattnet som otjänligt.

Åtgärder kan sänka radonhalten

Om riktvärdet överskrids kan miljöenheten eller konsultfirma kontaktas för att diskutera eventuella åtgärder.

Beroende på varifrån radonet kommer och hur hög halten är finns ett antal åtgärder för att sänka radonhalten. Det kan till exempel vara att utföra tätningar för att hindra radon från marken att läcka in i huset, åtgärda ventilationssystem och byta ut blåbetong.

Luften utomhus

Luftkvaliteten i Leksand är i huvudsak god. Det som påverkar luftkvaliteten är främst trafik och förbränning.

Mätningar görs i centrala Leksand med några års mellanrum genom Dalarnas luftvårdsförbund som är en samverkansorganisation mellan länets kommuner, länsstyrelse och större industrier.

Länk till Dalarnas luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomgångskörning

För att minska utsläppen av luftföroreningar från trafiken finns det i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna ett förbud mot tomgångskörning i mer än 1 minut.

Tobaksrök

Tobaksrök kan orsaka olägenheter för omgivningen. Rökning får inte förekomma i miljöer där barn och andra känsliga personer kan utsättas för tobaksrök. På skolor och andra undervisningslokaler är rökning förbjuden både inomhus och på skolgården.

Miljöenheten bedriver tillsyn över rökfria miljöer samt försäljning av tobaksvaror.

Läs mer om tobaksrök

Läs mer om försäljning av tobak och rökfria miljöer

Klagomål på boendemiljön

I första hand ska du kontakta din hyresvärd eller styrelse för bostadsrättförening när det gäller klagomål på boendemiljön.

Får du inte gehör där kan du kontakta miljöenheten som gör en bedömning och vid behov uppmanar hyresvärden att utreda ärendet.

Klagomålet utreds

Miljöenheten kontaktar den klagomålet riktar sig mot och ber om en redovisning av vad som gjorts eller vad som planerar att göras för att åtgärda problemet. Handläggaren gör sedan en bedömning om det är en olägenhet i miljöbalkens mening. Vid behov kan vi ställa krav på åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Om vi istället bedömer klagomålet som obefogat beslutar vi om att avskriva ärendet. Om du har lämnat kontaktuppgifter kan vi återkoppla till dig och du får möjlighet att överklaga beslutet.

Lämna klagomål på boendemiljön till Miljöenheten

För att kunna utreda klagomålet vill vi normalt att följande uppgifter redovisas:

  • Vem klagomålet riktar sig mot.
  • Adress eller plats där störningen sker.
  • Vad störs du av? Beskriv vad det är, omfattning, hur ofta och hur länge. Anteckna gärna till exempel tidpunkter för störningen.
  • Bilder kan vara till hjälp.
  • Redogör för om du varit i kontakt med den som du anser orsaka störningen.

Du kan lämna klagomål anonymt. Tänk på att du då inte kan få någon återkoppling. Miljöenheten kan heller inte kontakta dig för att få ytterligare information som vi kan behöva för att utreda klagomålet.

Sidan uppdaterad: