Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Sidans innehåll

Kommunplan för 2024

Kommunplanen är Leksands kommuns årliga styrdokument. Syftet är att kommunen ska ha en effektiv och välfungerande verksamhet som strävar mot vision 2030. Planen hjälper oss att skapa mesta möjliga nytta för kommuninvånarna idag och i framtiden.

Planen innehåller:

  • De mål som kommunen ska nå under 2024.
  • Den budget som kommunen har för 2024.
  • De uppdrag som kommunens verksamheter ska arbeta med under 2024.
  • De indikatorer som kommunen använder för att mäta om vi når målen.

Det är de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige som tar beslut om kommunplanen.

Fem mål för 2024

I kommunplanen finns fem inriktningsmål som hela verksamheten ska arbeta med.

Vision 2030 anger att Leksand ska vara en kommun där gemensamma resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt, där invånare och besökare erbjuds god och tillgänglig välfärd och professionell kommunal service, där det ska vara lätt att leva och verka på ett modernt sätt oavsett var i kommunen man bor och där de stora fördelarna med samarbete tas tillvara.

Leksands kommun står, precis som stora delar av kommunsektorn, inför stora utmaningar de kommande åren. Den ekonomiska krisen med hög inflation, kraftigt höjda räntor och höga energi- och bränslepriser påverkar situationen på kort och medellång sikt. På längre sikt väntas den demografiska utvecklingen bidra till en lägre andel invånare i arbetsför ålder i kombination med ökade behov av äldreomsorg och annan kommunal service.

För att kunna nå visionens målsättningar behöver Leksands kommun öka effektiviteten i de egna verksamheterna, hitta nya arbetssätt och smarta lösningar med hjälp av ny teknik samt utöka sitt samarbete med andra kommuner och med aktörer i lokalsamhället.

Vision 2030 pekar ut att Leksands kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som värnar och utvecklar sina anställda. Därtill ska bygdens framgångsrika företagare bidra med ett brett utbud av varor, tjänster och arbetsplatser både lokalt och globalt.

Leksand står precis som många andra kommuner inför stora utmaningar med kompetensförsörjning. Fler personer väntas gå i pension än vad som träder in på arbetsmarknaden de kommande tio åren samtidigt som arbetslösheten är låg och den arbetsföra befolkningen endast väntas öka marginellt. Det påverkar såväl kommunens förutsättningar att utföra sina uppdrag som företagens möjlighet att hitta tillräckligt med personal med rätt kompetens.

Flera stora industrietableringar planeras i Leksands närområde vilket innebär att många nya jobb kommer att skapas men också att konkurrensen om arbetskraften ökar. Kommunens verksamheter har utmaningar med hög deltidsarbetsgrad och sjukfrånvaro.

Vision 2030 anger att Leksands kommun ska ha en av Sveriges främsta grundskolor och vara ledande inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Det är högt satta ambitioner där steg på vägen behöver börja tas under de kommande åren.

Att klara skolan är en av de starkaste skyddsfaktorerna för barn mot framtida problem. Därför ska barn som växer upp i Leksands kommun ges en riktigt bra utbildning. De senaste åren har barnafödandet varit lågt och under de närmsta åren väntas antalet barn i förskolan minska något. I grundskolan väntas antalet elever på det stora hela vara ungefär det samma medan antalet elever i gymnasiet väntas öka. Skolresultaten har under en rad år legat under de förväntade resultaten och inte minst gymnasieskolan har utmaningar med höga kostnader för de elever som väljer att läsa i en annan kommun.

Äldreomsorgen står inför betydande utmaningar de kommande tio åren. En stor förväntad ökning av antalet äldre i kombination med att antalet personer i arbetsför ålder endast ökar marginellt och en hög andel deltidsarbetande och sjukskrivna gör att åtgärder behöver vidtas för att säkra en trygg och säker äldreomsorg för framtiden. Den största befolkningsökningen sker i gruppen 80 år och äldre där en stor andel väntas vara i behov av någon form av äldreomsorg. Inom hemtjänsten finns idag utmaningar med brukarnöjdhet och över lag finns bemanningsproblem inom omsorgen. Sammantaget krävs åtgärder både på kort och lång sikt för att säkerställa kvalitet, bemanning och tillgänglighet inom äldreomsorgen.

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har de senaste åren haft ett ökande antal placeringar av barn och unga i familjehem. Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige och barns delaktighet i socialtjänstens utredningar och insatser behöver säkerställas. Den kommande nya socialtjänstlagen väntas lägga större vikt vid förebyggande arbete och kommunerna har sedan 2023 ett ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Allt färre familjer behöver ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, men får det under längre tid.

I Vision 2030 sägs att bygdens stolta traditioner och mångfald av goda livs- och boendemiljöer både i tätorter och byar ska vara grunden för utveckling. Kommunens historia ska värnas samtidigt som nya årsringar skapas för att möta framtidens krav och önskemål samt att hela kommunen ska växa. Vidare anges att Leksand fortsatt ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner och att det finns ett rikt kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar folkhälsa, integration och sammanhållning i kommunen.

För att fortsätta växa som kommun behöver Leksand arbeta aktivt med bostadsförsörjningen och se över vilken typ av bostäder som efterfrågas av de grupper som kan tänkas flytta till kommunen. Flera stora bostadsexploateringsprojekt är på gång men den vikande konjunkturen innebär orosmoln för framtiden. För att fortsätta vara en trygg kommun behöver det brottsförebyggande arbetet utvecklas och arbetet mot våld i nära relationer få en tydligare styrning.

Näringslivet står precis som kommunen inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Kommun och näringsliv behöver arbeta tillsammans för att lösa utmaningen och kommunen behöver vara lyhörd inför näringslivets behov och samtidigt göra tydligt vad företagen kan vänta sig av kommunens service.

Levande kultur-, idrotts- och friluftsliv är starka kännetecken för Leksand och ska fortsätta vara det. Barn, unga och ensamma äldre behöver vara i fokus för de verksamheter som kommunen driver samtidigt som samarbetet med föreningslivet utvecklas.

Vision 2030 säger att Leksands kommun och dess invånare ska ta sitt ansvar för de stora utmaningarna som finns inom miljö- och klimatområdet och tillsammans möta samhällets utmaningar på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Världen står inför stora miljö- och klimatmässiga utmaningar med en ökad medeltemperatur som orsakar stora problem. Klimatförändringarnas effekter kan bland annat innebära hot mot livsmedelsförsörjning, bristande tillgång till rent vatten och mer frekvent extremväder så som skyfall och värmeböljor.

Även Leksand kan komma att drabbas av klimatförändringarnas effekter. Ett ökat antal skyfall kan leda till fler ras och skred och hota kritisk infrastruktur i kommunen, vilket inte minst blev tydligt under de omfattande regn som skedde sommaren 2023. Fler värmeböljor kan innebära risker för liv och hälsa inte minst bland den äldre befolkningen och inom kommunens omsorgsverksamheter.

För att värna miljön i Leksand, skapa ett mer motståndskraftigt samhälle och bidra till det nationella och globala arbetet med att motverka klimatförändringarna krävs att den klimat- och miljöpåverkan som Leksand står för minskar. Det handlar både om de utsläpp som kommunens olika verksamheter bidrar till och de utsläpp som sker inom Leksands kommuns geografiska område. Arbetet vägleds av det program för ett miljömässigt hållbart Leksand 2030 som nyligen antagits av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad: