Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Livsmedelsverksamheter

Som livsmedelsföretagare ska du registrera din verksamhet och utföra egenkontroll. Kommunens miljöenhet utför offentlig kontroll för att se till att livsmedelslagstiftningen följs.

Tillagning av mat i ugnsform.

Starta livsmedelsverksamheter

Registrering

En registrering innebär att verksamheten får påbörjas utan att en bedömning görs först. Livsmedelslagstiftningen gäller och kommunens miljöenhet kontrollerar att den följs i samband med inspektion eller revision. Verksamheten får starta två veckor efter det att anmälan inkommit eller när kommunen har beslutat om registrering. Av anmälningsblanketten för registrering framgår vilka handlingar som ska medfölja.

Tillfällig verksamhet

De verksamheter som bedrivs tillfälligt, till exempel försäljning på marknader och liknande, skall registreras eller godkännas på samma sätt som övriga verksamheter. För mobila anläggningar som bedrivs inom flera olika kommuner skall anmälan för registrering eller ansökan om godkännande ske i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en mobil anläggning skall vid kontroll kunna visa att verksamheten har registrerats eller godkänts.

Godkännande

Innan verksamheter som är så kallade animalieanläggningar får starta, ska de godkännandeprövas av Livsmedelsverket. Detta gäller anläggningar där animaliska livsmedel såsom kött, fisk, fjäderfä, ägg, och mjölk produceras och distribueras till andra livsmedelsanläggningar och för vilka EG-förordning 853/2004 om "fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung" är tillämpbar. Det finns undantag, så kontakta kommunen om denna typ av verksamhet är aktuell.

Mer information om att starta livsmedelsverksamhet

Besök Livsmedelsverket

På Livsmedelsverkets hemsida kan du hitta mer information om godkännande, registrering och lagstiftning, och deras "vägledning om godkännande och registrering" där det till exempel definieras vad ett livsmedelsföretag är enligt livsmedelslagstiftningen. Det har även tagits fram branschriktlinjer för olika branscher som du hittar där.

Besök Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklistor för att starta företag på verksamt.se

En digital checklista på verksamt.se gör det enklare för dig som vill starta företag. Genom att svara på några frågor får du veta vilka tillstånd du behöver för att komma igång och vilka uppgifter du ska lämna.

Besök verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändrad eller upphörd verksamhet

Vid ändring i verksamheten och vid ägarbyte ska en anmälan lämnas in till miljöenheten.

Om verksamheten upphör behöver miljöenheten få kännedom om det för att kunna avregistrera verksamheten bland annat för att vi inte ska fakturera för årlig kontrollavgift.

Egenkontroll

Som livsmedelsföretagare har du ett ansvar att sälja och servera säkra och rätt märkta livsmedel. För att kunna uppfylla dessa krav ska det finnas ett system för egenkontroll som är anpassat efter just din verksamhet. Företagets egenkontroll granskas vid revision eller inspektion.

Grundförutsättningar

Goda grundförutsättningar är grunden för all livsmedelshantering. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner.

Följande områden utgör grunden för egenkontrollen:

 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Rengöring
 • Temperaturövervakning
 • Varumottagning
 • Livsmedelsinformation: märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • HACCP
 • Avfall
 • Skadedjursbekämpning
 • Material i kontakt med livsmedels (FCM)
 • Vattenkvalitet

Det är ofta tillräckligt med goda grundförutsättningar för att producera säker mat, men för alla verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel ska också en faroanalys göras.

Faroanalys (HACCP)

Med hjälp av en faroanalys identifieras de faror och risker som är förknippande med livsmedelsproduktion och som inte elimineras eller minskas genom att kraven i grundförutsättningarna uppfylls.

För varje råvara och tillverkningssteg ska du tänka igenom vilka mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror som finns. När du har gjort det, vet du vilka faror som ni måste ha kontroll över. Om dessa faror inte kan kontrolleras med hjälp av grundförutsättningarna måste en HACCP-plan upprättas.

Offentlig kontroll

Kommunens miljöenhet ansvarar för att kontrollera livsmedelsanläggningar, såsom livsmedelsbutiker, restauranger, skolkök, kök i vårdinrättningar, kaféer, bagerier, livsmedelstillverkare eller försäljning och servering på till exempel marknader.

Vi kontrollerar till exempel hygien, temperatur, märkning och den egenkontroll du som företagare är skyldig att göra. Vi tar även prover på livsmedel för mikrobiologisk eller kemisk undersökning.

Avsikten med den offentliga kontrollen är att se till att livsmedelslagstiftningens bestämmelser följs, så att konsumenterna garanteras säkra livsmedel och inte vilseleds.

Den offentliga kontrollen görs genom bland annat inspektion (oanmäld), revision (föranmäld) och provtagning. Ibland sker kontrollen i projektform, där en avgränsad del av företagets verksamhet kontrolleras, och sådana projekt förekommer både som riksprojekt, länsprojekt eller lokala projekt. Ibland initieras kontrollen av klagomål eller anmälan om misstänkt matförgiftning.

Kontrollrapport

Efter en inspektion eller revision på en anläggning skickar vi en kontrollrapport, där de kontrollerade lagstiftningsområdena och eventuellt noterade avvikelser framgår. Vi följer snarast möjligt upp de avvikelser som bedöms vara "allvarliga". Det kan till exempel vara bristfällig rengöring av ytor som kommer i kontakt med livsmedel eller att livsmedel förvaras på ett sätt som medför risk för att de förorenas. Hur snabbt uppföljningen sker beror på hur allvarliga avvikelser som har noterats. I de fall avvikelser av mindre allvarlig karaktär noteras sker uppföljning i samband med nästa planerade kontroll. I de fall tidigare noterade avvikelser kvarstår efter uppföljning vidtas någon form av sanktionsåtgärd, vanligtvis ett föreläggande eller förbud med eller utan vite och ibland åtalsanmälan. I de fall vi fattar ett beslut som går någon emot kan beslutet alltid överklagas. Alla sådana beslut har du som mottagare rätt att överklaga.

Avgift

Leksands kommun tar ut en avgift för registrering och kontroll.

Läs mer i "Taxa för myndighetsavdelningens arbetsområden inom livsmedelskontroll" Pdf, 271 kB, öppnas i nytt fönster.

Registeringsavgift

Registreringsavgiften motsvarar två timmars handläggningstid, och taxan är för närvarande 1266 kronor per timme. Från och med det år verksamheten påbörjas tas även en årlig avgift för kontroll ut.

Kontrollavgift

Den årliga avgiften för kontroll beräknas enligt Livsmedelsverkets "vägledning för riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter". Denna vägledning kan du hitta på Livsmedelsverkets hemsida. Timavgiften är för närvarande 1266 kronor.

Kontrollavgiften varierar beroende på typ av verksamhet och dess storlek, och baserat på risk och erfarenhet. Det finns fyra olika risknivåer; hög risk, mellanrisk, låg risk och mycket låg risk. Placeringen i riskklass styrs av den verksamhet som bedrivs, storleken på verksamheten och om man producerar livsmedel som riktar sig till känsliga konsumentgrupper (såsom barn under fem år, allergiker, äldre eller personer med nedsatt immunförsvar).

Det finns även tre olika erfarenhetsklasser; A, B och C. Vilken erfarenhetsklass en verksamhet tillhör beror på de resultat som framkommer efter den offentliga livsmedelskontrollen. Nya verksamheter placeras alltid i erfarenhetsklass B, där du som företagare sedan har möjlighet att sänka avgiften genom att ha ett väl fungerande system för egenkontroll och då istället hamna i erfarenhetsklass A. Om du däremot inte sköter din verksamhet på att bra sätt riskerar du att få en höjd avgift, vilket är erfarenhetsklass C.

För verksamheter som endast behöver registreras tas kontrollavgiften ut från och med det år verksamheten påbörjas.

Avgift för extra offentlig kontroll

I den årliga avgiften ingår den planerade kontrollen. Om det måste ske kontroller utöver denna, en så kallad extra offentlig kontroll, debiteras timavgift (för närvarande 1266 kr). Det kan till exempel vara uppföljningar av planerade kontroller eller uppföljning av befogade klagomål.

Sidan uppdaterad: