Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Familjerätt

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder.

Promenerande familj i skogen

Familjerättens uppdrag

Familjerättens uppgift är att arbeta för barnets bästa, så som det är beskrivet i socialtjänstlagen, föräldrabalken och FN:s barnkonvention. Familjerätter ger rådgivning i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge, separation, skilsmässa, faderskap och föräldraskap samt adoptioner.

Familjerättens tjänster

 • Erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid oenighet i frågor som rör barnen.
 • Utreder och hjälper föräldrar att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.
 • Utför utredningar på uppdrag av tingsrätten gällande vårdnad, boende och umgänge, inklusive snabbyttranden.
 • Faderskapsutredningar
 • Utför adoptionsutredningar
 • Får också övriga ärenden på begäran av domstol som kan vara att avge yttrande vid barns namnbyte, yttrande vid passansökan och att lämna upplysningar vid äktenskapsskillnad.

Faderskap och föräldraskap

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap/föräldraskap.

Det gör ni på familjerätten eller digitalt på skatteverkets hemsida. Först när ni har undertecknat faderskapet/föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig, kan du läsa här:

Om detta inte görs är socialnämnden skyldig att enligt lag att ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Detta innebär att om ni önskar fastställa föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det ta cirka 3 veckor innan faderskapet är fastställt.

Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni istället registrerar föräldraskapet själv med Bank-ID för kortare hanteringstid efter barnets födelse.

Sedan faderskapet blivit fastställt anmäls detta till Skatteverket. Socialnämnden är enligt lag även skyldiga att se till att utreda barn vars föräldrar är samkönade. Detta gäller både gifta och ogifta samkönade par.

Modern ska vara folkbokförd i Leksand när barnet föds. Om inte modern är folkbokförd i Leksand så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

När den andra föräldern har registrerats hos Skatteverket, kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha.

Gemensam vårdnad, vad innebär det?

Anmälan om gemensam vårdnad är frivillig och kan anmälas hos Familjerätten eller digitalt om föräldrarna är överens.

Vad är en vårdnadshavare?

Den som är vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för barnet. Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnet. Den som är vårdnadshavare är också förmyndare för barnet, det vill säga företräder barnet i ekonomiska frågor.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad innebär detta att beslut i frågor som rör barnet ska fattas av dem gemensamt, till exempel måste anmälan om barnets flyttning och ansökan om pass göras av dem båda.

Om man inte bor tillsammans

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Då förutsätts att de kan samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor beträffande barnets boende, umgänge med mera.

Om den gemensamma vårdnaden av någon anledning behöver upplösas, kan detta ske genom avtal godkänt av socialnämnden eller genom domstolsbeslut.

Föräldrar som inte är gifta med varandra kan anmäla att de önskar gemensam vårdnad i samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs.

Samkönade gifta par har inte automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Föräldrarna kan även anmäla till Skatteverket, vid ett senare tillfälle, att de vill ha gemensam vårdnad om sitt barn.

Gifter sig föräldrarna efter barnets födelse får de automatiskt gemensam vårdnad. Mer information om gemensam vårdnad kan ni få vid besöket hos Familjerätten.

Kontakta även Försäkringskassan för information om föräldrapenning.

Nya regler för föräldraskapspresumtion

Nu införs nya regler om föräldraskapspresumtion. Från 1 januari kommer föräldraskap att förutsättas (dvs. automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik. Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda. Mer information hittar du hos:

Faderskapstest genom DNA-analys

Om det är oklart vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om den man som du uppger är pappa till barnet, verkligen är det. Familjerätten måste då

ha underlag i form av en rättsgenetisk analys, ett DNA-test. Det är handläggaren på Familjerätten som beslutar om det behöver göras ett sådant test.

Separation, skilsmässa

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni vanligtvis sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom.

Här hittar du information samt nödvändiga blanketter för att ansöka om skilsmässa

Vårdnad och umgänge

Vid en separation är det viktigt för er som föräldrar att komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor. Till exempel om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut.

Samarbetssamtal

Syftet med samarbetssamtal är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för barnet, som ni båda kan acceptera. En familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen (leksand.se) erbjuder hjälp och stöd till er som par eller familj, som vill få det bättre i er relation eller avsluta ert förhållande.

För dig som är barn

Nu införs nya regler om föräldraskapspresumtion. Från 1 januari kommer föräldraskap att förutsättas (dvs. automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik. Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda. Mer information hittar du hos:

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning kan ni vända er till familjerätten som erbjuder samarbetssamtal. Ni kan även få råd och stöd vid skilsmässor och separationer.

Syftet med samtalen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning är att ni båda två är villiga att delta.

Samtalen leds av en familjerättssekreterare. Först träffar familjerättssekreterarna er var för sig. De vill ta reda på era behov och om det förekommit våld i relationen. Efter de enskilda samtalen träffas alla och samtalar tillsammans. Om det är lämpligt pratar de också med barnet.

Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerättssekreterarna kan även skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Här kan du som förälder och har barn som är folkbokförd i Leksand ansöka om samarbetssamtal.


Vårdnad, boende och umgänge

Vid familjerätten kan föräldrar som ska gå skilda vägar få hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och hitta former för att kunna samarbeta kring barnen.

I samarbetssamtal kan föräldrar också få hjälp med att träffa avtal om vårdnad boende och umgänge.
Du som förälder kan också få rådgivning och information om vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn. Om svårigheterna inte är kopplade till föräldraskapet utan till din relation till medföräldern så rekommenderar vi att ni i stället kontaktar familjerådgivningen i Leksands kommu

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni upprätta juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och umgänge för barn hos familjerätten. När avtalet har godkänts av familjerättssekreteraren har det samma giltighet och verkan som en dom i en domstol, vilket bland annat innebär att det kan verkställas (genomföras med tvång) om ni inte följer avtalet och om beslutet är i barnets bästa intresse.

För att kunna upprätta ett avtal krävs det att:

 • föräldrarna är överens om avtalets innehåll
 • de har full insikt i innebörden av avtalet
 • avtalet bedöms vara till barnets bästa
 • barnet det gäller ska vara folkbokförd i Leksand

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för barnet, som ni båda kan acceptera, kan ni komma till Familjerätten på samarbetssamtal. Familjerättssekreteraren leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta. Ni kan också vända er till Sveriges Domstolar. Tingsrätten ger då vanligtvis Familjerätten i uppdrag att göra en utredning kring vårdnad, boende och umgänge för att kunna fatta beslut om vad som blir bäst för barnet. Här kan du titta på filmen . Filmen förklarar hur hela processen går till i en vårdnadsutredning.

Vi pratar med er föräldrar

Vi på familjerätten inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. Då går vi bland annat igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör även hembesök när barnet är hemma. Om barnet är tillräckligt moget och vi bedömer att det är lämpligt, pratar vi även med barnet.

Vi pratar med människor omkring barnet

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuellt era nya partners. I samband med utredningen tar vi även registerutdrag från socialtjänsten och polisen.

Utredningen ser till barnets behov

Under utredningen bedömer vi bland annat

 • er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen
 • er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern
 • er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver
 • er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad.

Vi ser också till vad barnet själv och vilka behov barnet har i form av stabilitet, skolgång och utbildning.

Ni får läsa utredningen

Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av.

Rättigheter för er och barnet

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men hon eller han har ingen skyldighet att välja mellan er.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt. Du får vara anonym. Om du inte pratar svenska så bra och behöver tolk, anlitar vi tolkförmedling.

Adoption

Här kan du som vill adoptera läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att du ska få adoptera.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Du kan ansöka om att adoptera ett barn genom internationell adoption.

Du kan även ansöka om enskild adoption om du har en anknytning till ett land eller en nära relation till ett barn.

Ansök om internationell adoption

Familjerätten beslutar om du kan adoptera ett barn genom internationell adoption. Det finns lagar och förordningar, både i Sverige och i barnets ursprungsland, som vi måste följa när vi fattar beslut.

En internationell adoption är en lång resa för både barn och föräldrar. Adoptionen skapar livslånga familjeband och förändrar barnets hela livssituation. I varje steg av adoptionsprocessen är det barnets bästa som ska sättas främst.

Du hittar all information om lagar och förordningar hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Gör så här om du eller ni funderar på att adoptera

Ring Familjerätten för ett första informationssamtal. Nästa steg är att gå en utbildning för att få kunskap om adopterade barn och deras behov.

Ansökan och utredning

När du har gått utbildningen ska du inkomma med

 • läkarintyg
 • hälsodeklaration
 • kursintyg för kursen Föräldrautbildning inför adoption till Familjerätten
 • arbetsgivarintyg med inkomstuppgift
 • personbevis från Skatteverket
 • uppgifter från Försäkringskassan om eventuella sjukskrivningsperioder, sjukersättning med mera under de senaste tio åren

När du lämnat in alla handlingar inleder Familjerätten en utredning för att ta reda på om du eller ni är lämpliga som adoptivförälder. Utredningen innehåller bland annat uppgifter om dina personliga egenskaper, sociala förhållanden, nätverk och hälsa. Under utredningen kommer Familjerätten att träffa dig eller er för intervjuer, göra hembesök och träffa ert närmaste nätverk.

Socialnämnden fattar beslut

När utredningen är klar får du läsa igenom den. Därefter skickas utredningen till socialnämnden som fattar beslut om du ska få ett medgivande att adoptera.

Adoption av styvbarn

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas barn eller en släktings barn, ska du vända dig till Tingsrätten som i sin tur ger familjerätten i uppdrag att utreda.

Umgängesstöd

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstödet är en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet i avvaktan på en mer varaktig lösning.

Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum. Det är tingsrätten som beslutar om umgänge med ungängesstöd utifrån barnets behov. Stödet ska pågå under en begränsad tid.

Så här går träffarna till

Ni träffas på de tider som domstolen har bestämt. Inledningsvis i en lokal som socialtjänsten har att erbjuda. Här kan barn och föräldrar umgås, leka tillsammans och äta medhavd mat. Det kan vara flera barn och föräldrar samtidigt i lokalen.

Efter en tid kan träffarna ske utanför lokalen. Personalen kan då finnas med vid överlämningarna.

Personalen är ett stöd

Vi som jobbar här är socionomer och vi ska vara ett stöd för barn och föräldrar. Vi kan ge förslag och råd för att umgänget ska bli så bra som möjligt för barnen. Vi ser vad som händer och samtalar med er föräldrar om det. Vi skriver också yttranden till domstolen om hur umgänget fungerar.

Kontakten mellan föräldrarna

Det är bra om ni som föräldrar kan samarbeta med varandra kring umgänget. Ni behöver meddela varandra om någon av er eller barnet blir sjuka och inte kan komma. Ni kan också behöva ses vid inskolningen och vid överlämningar och när ni lämnar information till varandra om barnet.

Målet med umgängesstöd

Målet med umgängesstöd är att barn och förälder ska utveckla en trygg relation med varandra. Ett annat mål är att ni föräldrar ska samarbeta så bra så att umgänget kan fortsätta utan stöd av personal.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

I de allra flesta fall är föräldrarna vårdnadshavare för sina barn tills de fyllt 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet. En sådan ställföreträdare kallas särskilt förordnad vårdnadshavare..

Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Personer som är under 18 år är omyndiga och kan inte företräda sina egna intressen. Alla omyndiga personer ska därför ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare men i vissa situationer måste tingsrätten utse någon annan person till dessa roller. Man talar då om särskilt förordnad vårdnadshavare eller särskilt förordnad förmyndare.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd.

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna under en längre tid är förhindrade att utöva vårdnaden och därför inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är försvunnen, är skilt från barnet under lång tid liksom ensamkommande barn eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare och, om inte rätten beslutat något annat, även förmyndare.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Detta innebär att du bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg samt deltar i den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med socialtjänsten och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Du ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga inom och utom landet samt att ansöka om pass och id-kort.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du också för barnets ekonomi och är skyldig att årligen redovisa denna till överförmyndaren. Här ingår också att exempelvis söka barnbidrag, studiebidrag och att skriva under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs. Har barnet tillgångar, till exempel pengar på bank eller aktier, är det du som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.

Ingen försörjningsplikt

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt.

Ingen arvsrätt

Barnet har ingen arvsrätt efter den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Redovisningsskyldighet och ersättning

Som särskilt förordnad vårdnadshavare är du skyldig att en gång per år redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren.

Du har rätt till ett arvode, det vill säga ersättning, för din insats. Arvodet för den del i uppdraget som avser förmynderskapet beslutas av överförmyndaren i den kommun där barnet är folkbokförd. Arvodets storlek och vem som betalar ut arvodet för uppdraget som avser vårdnadshavarskapet skiljer sig åt i olika kommuner.

Vad krävs för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses startar socialnämnden en utredning för att bedöma om personen som ska utses till särskilt förordnad vårdnadshavare är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vid rekryteringen tas hänsyn till barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen mellan barnet och den tilltänkta vårdnadshavaren. Det är endast myndiga personer som kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Det finns inget krav om att den tilltänkta vårdnadshavaren ska kunna prata barnets språk.

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Har du frågor om uppdraget eller vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare kan du anmäla ditt intresse till oss.

Sidan uppdaterad: