Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Cykel och cykelvägar

Cykla är bra för hälsan, miljön och ekonomin. Inom kommunen finns det cirka 45 kilometer gång- och cykelvägar.

Nyasfalterad gång- och cykelväg i Insjön.

Gång- och cykelväg längs Stengärdsvägen, Insjön

Cykelvägar

Cykelvägnätet är relativt väl utbyggt i Leksands tätort. Inom kommunen finns det cirka 45 kilometer gång- och cykelvägar som följer ett antal huvudstråk. Tanken med dessa är att de ska vara ett huvudvägnät för cyklister där det övergripande nätet till största delen består av separerade cykelvägar och cykelbanor. Målsättningen är att huvudstråken ska vara särskilt snabba och framkomliga. Stråken är belägna vid många viktiga målpunkter såsom skolor, idrottsanläggningar och arbetsplatser. På en del platser är cyklisterna hänvisade till att samsas med bilister. De cykelvägar som ingår i huvudcykelstråken har generellt en bra beläggning och belysning.

Karta över cykelvägar

I kartan kan du se alla gång- och cykelvägar i Leksands kommun. Du kan också få information om vilka gång- och cykelvägar som prioriteras vid snöröjning.

  • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
  • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
  • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Snöröjning av cykelvägar

Under vintertid finns det prioriterade cykelvägar för vinterväghållning. Alla trottoarer, gång- och cykelvägar till kommunens skolor, till tåg- och bussanknytningar samt kommunens huvudbilstråk har högsta prioritet när det gäller såväl snöröjning som sandning.

På de prioriterade cykelvägarna ska insatserna påbörjas vid ett snödjup på fem centimeter. Plogning och eventuell halkbekämpning ska vara klar inom fyra timmar. Nödvändigt efterarbete ska vara klart inom åtta timmar.

Cykelplan

Leksands kommun har tagit fram en cykelplan. Den ska utgöra ett underlag för beslut och har till syfte att förbättra cykeltrafiken i kommunen. Cykelplanen tydliggör prioriteringen för fortsatt arbete med att höja säkerheten och tillgängligheten på cykelvägarna i kommunen. Cykelplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2021.

Här kan du ta del av Cykelplan 2021 Leksands kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergivna och felparkerade cyklar

Felparkerade cyklar

Det är viktigt att du alltid parkerar din cykel i ett cykelställ. En felparkerad cykel kan utsätta andra för fara om den blockerar en utrymningsväg, nödutgång, gångpassage eller ett ledstråk för synskadade.

Om cykeln är parkerad så att den kan utsätta andra för fara flyttar kommunen din cykel. Du bör i sådana fall hitta cykeln i det direkta närområdet. Kommunen flyttar cyklar med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Rensning av cykelställ

För att öka framkomlighet och tillgänglighet rensar kommunen regelbundet cykelställen. I samband med rensningen märker kommunen ut cyklarna med en lapp som informerar om att den kommer att omhändertas inom en viss tidsperiod, vanligen två veckor.

De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till ett låst förråd. Alla cyklars ramnummer och märke noteras tillsammans med var den hämtades. Listan lämnas även till polisen så att cykeln går att lämna tillbaka till ägaren om de hör av sig i efterhand.

De cyklar som inte blir hämtade av ägarna tillfaller kommunen efter en månad. Om kommunen omhändertagit din cykel återfår du den mot beskrivning och en hanteringsavgift.

Cykelvrak

Cykelvrak, det vill säga delar av det som en gång varit en cykel, betraktar vi som skräp och städar bort omgående i samband med övrig städning.

Sidan uppdaterad: