Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Uppvärmning och cisterner

Här finns information om olika uppvärmningssätt för din bostad.

Vedkorg framför vedspis

Kontakta energi- och klimatrådgivaren

Hos energi- och klimatrådgivningen får du råd och tips om allt som rör energi och klimat.

Värmepump

Om du ska installera berg-, jord- eller sjövärme behöver du anmäla detta till Miljöenheten. Inom vattenskyddsområde kan det krävas ansökan. Installerar du luftvärmepump behöver du däremot inte anmäla detta.

Att tänka på inför din anmälan om värmepump:

  • Ta kontakt med en installatör för hjälp med att räkna ut vilken effekt du behöver för ditt hus och till exempel hur djupt du behöver borra (för bergvärme).
  • En fastighetskarta ska bifogas anmälan, där du markerar borrhålets eller jordvärmeslingans placering, närliggande grannars borrhål samt eventuella vattentäkter.

Normalt är värmepumpsutrustningen hermetiskt sluten, men är den inte det måste installatören vara certifierad.

Läs mer i informationsblad om värmepumpar Pdf, 136 kB.

Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område

För handläggning av anmälan tas en avgift ut, för närvarande 2000 kronor i enlighet med Leksands kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Olika typer av värmepumpar

Här kan du läsa mer om olika typer av värmepumpar.

Bergvärme

Om du planerar för bergvärme ska du tänka på att borrhålet inte får ligga för nära fastighetsgräns, grannes värmepump eller vattentäkt. Om borrhålen ligger närmare än 20 meter tar de energi från varandra vilket medför lägre effekt. Därför bör avståndet från borrhål till fastighetsgräns vara minst tio meter. Om du måste placera borrhålet närmare än så krävs medgivande från grannen. Avståndet mellan borrhål och vattentäkt ska vara minst tio meter.

Du måste också veta var till exempel el-, vatten- och avloppsledningar ligger på tomten. Borrhålet ska utföras i enlighet med "Normbrunn -16".

Läs mer om borrhål på SGU's hemsida (Sveriges geologiska undersökning). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordvärme

Om du har en stor tomt och kanske tillgång till åkermark, kan du välja att gräva för jordvärme.

Sjövärme

Bor du intill en sjö eller vattendrag kan det vara möjligt att anlägga sjövärmeslinga på botten.

Luftvärme

För att installera luftvärmepump krävs ingen anmälan, men tänk på att aggregatet kan orsaka bullerstörning för dig själv eller närboende. Ta hänsyn till detta vid placering av aggregatet. Det är inte tillåtet att själv installera en luft-luftvärmepump, utan detta måste göras av en certifierad installatör om anläggningen inte är hermetiskt sluten. En luftvärmepump får endast säljas tillsammans med installation.

Om grannar störs av buller kan miljöenheten komma att ställa krav på åtgärder.

Fler uppvärmningssätt för din bostad

Här finns information om olika uppvärmningssätt för din bostad.

Du som eldar med ved eller andra trädbränslen (biobränslen) använder ett förnyelsebart, miljövänligt energislag. Men elda rätt så att det inte orsakar problem för omgivningen.

Biobränslen är främst ved, pellets och flis. Att elda biobränslen är koldioxidneutralt, vilket innebär att den koldioxid som frigörs vid förbränning binds upp i nästa generation träd. Alla biobränslen kan med fördel kombineras med solvärme.

Ved

Vedeldning är den billigaste formen av uppvärmning oavsett om du äger skogen själv eller om du köper färdigkluven ved. Vedeldning är den mest miljövänliga uppvärmningsformen om den sker på rätt sätt. Det handlar om att ha rätt temperatur och rätt mängd luft i pannan för att få fullständig förbränning. Dessutom ska veden vara torr och pannan miljögodkänd.

Vid vedeldning bör man ha en ackumulatortank för att få ett smidigt system. Har man ett ordentligt dimensionerat system, en panna med stor effekt och en stor och välisolerad ackumulatortank, ska det räcka att elda en gång om dagen även den kallaste tiden på året. Vedeldning går dock inte att automatisera och kräver alltid en viss arbetsinsats. I kombination med solvärme kan man slippa att elda i princip från maj till augusti. Solen ger också värmetillskott hela våren och hösten.

Risker med vedeldning

Men det finns också risker med vedeldning. Felaktig eldning och undermåliga vedpannor och kaminer ger miljöfarliga utsläpp (bland annat cancerframkallande ämnen) och otrivsel i omgivningen. Miljöenheten får då och då klagomål avseende vedeldning som orsakar olägenhet för grannarna.

Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand tala med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta Miljöenheten.

Tips för vedeldning

Se till att veden är ordentligt torr. Den ska ha huggits, kluvits och sedan legat på torkning under tak minst en vår- och sommarsäsong innan den används. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren.
Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda i stället många små brasor med full effekt.

Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved.

Komplettera pannan med ackumulatortank. Nya så kallade miljögodkända pannor kräver ackumulatortank för att förbränningen ska bli den utlovade. Gamla pannor eldas också bättre, med minskade utsläppsmängder, om ackumulatortank ansluts. Med ackumulatortank kan vedeldningen kompletteras med solfångare.

Pellets

Pellets är förädlat träbränsle. Träflis mals till ett pulver, pressas ihop och torkas, och får därigenom ett högre energiinnehåll är ved. Pellets måste förvaras fuktfritt. Pellets matas in i pannan automatiskt med en skruv från ett större eller mindre förråd.

Man kan köpa pellets på småsäck, storsäck och bulk. Småsäckar innebär en hel del bärande för att fylla på det lilla förrådet. Bulk betyder att en lastbil kommer och blåser in pelletsen i ett stort förråd, ju fler ton samtidigt desto billigare. Förrådet kan fyllas någon gång per år ifall det är rejält tilltaget, vilket gör det till det smidigaste sättet att elda pellets.

Om man sedan skaffar en modern pelletspanna som sotar sig själv och har en stor asklåda så är det en mycket bekväm form av biobränsleeldning. En bra förbränning och hög verkningsgrad ger så lite aska att den bara behöver tömmas någon gång per år. Man kan konvertera en gammal oljepanna med en pelletsbrännare, men det ger sämre verkningsgrad och obekvämare hantering än en ny pelletspanna. Pellets kräver inte ackumulatortank men det är en fördel att ha en.

Flis

Flis är i princip ved sönderhackad i småbitar. Flis är lite dyrare än ved men billigare än pellets. Det kan sköta sig själv med automatisk matning från förråd till panna men tar större plats än pellets.

Installera kamin

Om du ska installera en kamin eller liknande behöver du lämna in en anmälan om installation av eldstad till byggenheten.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om anmälan om installation av eldstad

Mer information

På Naturvårdsverkets webbplats kan du ladda ner broschyren "Elda rätt".

Länk till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En solfångare ger ett stort bidrag till husets uppvärmning från april till oktober. Solen värmer upp vattnet i solfångaren som sedan alstrar varmvatten och värme till huset.

Man måste alltid ha en annan värmekälla i kombination med solfångarna, eftersom de inte ger någon värme mitt i vintern. Det går att kombinera med till exempel vedeldning. Solfångarna kan täcka cirka 20-50 procent av värme- och varmvattenbehovet på ett år, beroende på hur stor anläggningen är.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för solenergianläggningar

I Leksands och Insjöns tätorter är fjärrvärme ett miljövänligt alternativ för uppvärmning av byggnader.

En stor del av Leksands tätort är anslutet till fjärrvärmenätet. Varmvattnet distribueras från det biobränsleeldade fjärrvärmeverket i Limhagen.

Adven ansvarar för fjärrvärmen i Leksand.

Läs mer på Advens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delar av Insjön försörjs av fjärrvärme från panncentralen vid Bergkvists sågverk.

Energideklaration

En energideklaration beskriver en byggnads energianvändning. Energideklarationen ska hjälpa dig som fastighetsägare att se vilka energiåtgärder som är lönsamma.

Lag om energideklaration

Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa en hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi.

Deklarationen ska offentliggöras för hyrestagare och besökare av byggnaden samt visas för köpare i samband med en försäljning.

Mer information om vad som gäller kring energideklarationer hittar du hos Boverket.

Länk till Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Boverket kan du söka de certifierade energiexperter som utför energideklarationer.

Klicka här för att söka certifierad energiexpert Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cisterner

Om du installerar till exempel en värmepump för att ersätta oljeeldning ska du komma ihåg att anmäla till miljöenheten att oljecisternen tas ur bruk. Om du inte gör det kvarstår kravet på regelbunden täthetskontroll.

Kontroll av cisterner

Cisterner som innehåller olja ska kontrolleras regelbundet för att förhindra att det sker läckage som kan förorena mark och vatten. Installation av cistern ska anmälas till miljöenheten.

Cisterner ska kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på vilket korrosionsskydd de har. Inom vattenskyddsområde ska cisterner kontrolleras med ett intervall på tre alternativt sex år om sekundärt skydd (invallning) saknas. Har cisternen ett sekundärt skydd ska det också kontrolleras.

Kontrollen ska genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Den senaste kontrollrapporten ska finnas tillgänglig och kunna visas upp om tillsynsmyndigheten begär det.

Om du inte har följt kraven på återkommande kontroll och ett läckage uppstår kan du få problem att få ersättning från ditt försäkringsbolag.

Nyinstallation

Nyinstallation av cistern med en volym som överstiger 1 kubikmeter ska anmälas till miljöenheten. Detsamma gäller för hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Observera att hantering av mer än 100 liter brandfarlig vara i vissa fall kräver tillstånd från brandkåren.

Miljösanktionsavgift

Vid utebliven kontroll eller anmälan kan miljösanktionsavgift utdömas för överträdelse genom att:

  • Inte skriftligen informera tillsynsavdelningen om installation av cistern. Avgift 1 000 kronor.
  • Inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll. Avgift 3 000 kronor.
  • Inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall. Avgift 2 000 kronor.

Cistern som tas ur bruk

Cistern som inte längre används ska tas ur bruk, tömmas och rengöras. Detta bör utföras av ackrediterat företag. Cistern som ligger i mark ska i första hand grävas upp och om detta inte är möjligt kan den fyllas med sand och plomberas så att det är omöjligt att fylla på olja. Intyg på det som gjorts ska skickas till miljöenheten. En bedömning ska göras huruvida marken är ren eller förorenad. Syns markförorening ska saneringsåtgärder utföras.

Om du utför arbetet själv är det viktigt att se till att cisternen blir ren och att oljerester och nivågivare hanteras som farligt avfall. Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för eventuella markföroreningar.

Om cisternen inte tas ur bruk omfattas den fortfarande av kravet på återkommande kontroll.

Sidan uppdaterad: