Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Trafikregler och trafikstrategi

Här hittar du information om vem som bestämmer om vilka trafikregler som gäller för en väg. Du kan också ta del av kommunens trafikstrategi, som är en del av den översiktliga planeringen i Leksands kommun.

Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikregler som bestämmer hur vi skall uppträda och parkera i trafiken anges i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Dessa regler är generella, vilket innebär att de gäller likadant i hela landet och att vägmärken bara används undantagsvis för att visa på regeln. Trafikregler gäller överallt både på vägar och i terrängen. Exempel på generella regler är att du inte får parkera på en huvudled eller att du alltid ska använda bilbälte.

Utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning, får särskilda trafikregler meddelas i form av lokala trafikföreskrifter.

Lokala trafikföreskrifter kan vara avsedda att gälla permanent, men kan även gälla under en del av året eller tillfälligt, till exempel i samband med ett visst evenemang. Behöver man stänga av del av gata/väg för exempelvis fasadrenovering eller ett evenemang, ska man söka tillstånd hos Polismyndighet för detta. Avspärrningar och skyltning måste alltid utföras enligt beslut.

Vem beslutar om trafikföreskrifter?

Vilken myndighet som beslutar om trafikföreskrifter beror på flera olika faktorer, men lite förenklat gäller följande:

Trafikverket beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning på det större vägnätet. Hastighetsbegränsning till 80, 90, 100 och 110 km/h kan tillämpas. Dessa föreskrifter är inte lokala trafikföreskrifter, utan beslutas enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen.

Länsstyrelsen beslutar lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar där staten är väghållare, det vill säga där Trafikverket har ansvar för drift och underhåll. I regel löper dessa vägar utanför kommunernas tättbebyggda områden, men större vägar kan ha statlig väghållning även där de löper genom ett tättbebyggt område.

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter även i vissa andra fall, exempelvis när det gäller hastighetsbegränsning på enskilda vägar och stopp- eller väjningsplikt på vägar som ansluter mot allmänna vägar med statlig väghållning. Länsstyrelsen kan besluta om hastighetsbegränsning genom lokala trafikföreskrifter när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka än vad som gäller enligt vägens grundhastighet.

Kommunen beslutar föreskrifter om hastighet, stannande och parkering för vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden. Vad som ska utgöra tättbebyggt område beslutas också av kommunen. Inom Leksands kommun finns fyra tättbebyggda områden; Tällberg, Insjön , Siljansnäs och Leksand.

Var hittar man de lokala trafikföreskrifterna?

Från och med den 1 januari 2011 ska alla trafikföreskrifter i Sverige vara samlade och sökbara i en Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT). I denna databas ska samtliga lokala trafikföreskrifter som kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket beslutat om finnas och vara sökbara.

Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring av en lokal trafikföreskrift

Om du tycker att någon trafikbestämmelse bör ändras inom ett tättbebyggt område i Leksand, vänder du dig till Leksands kommun, Trafikenheten.

Utanför tättbebyggt område fattar respektive väghållare beslut om trafikföreskrifter, för länsvägar och riksvägar är det dock länsstyrelsen som beslutar. Önskemål och förslag till förändringar skickas därmed till Länsstyrelsen i Dalarna.

Trafikstrategi

Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från Leksands kommuns vision, översiktsplan och övriga politiskt styrande dokument.

Trafikstrategin för Leksands kommun antogs av kommunfullmäktige 16 september 2019, §46. Dokumentet är en sammanställning av tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut.

Trafikstrategin ska syfta till att vägleda i alla olika typer av beslut som rör transportinfrastrukturen så som utvecklingsplaner, detaljplaner och specifika trafikplaner som exempelvis för cykel och kollektivtrafik.

Trafikstrategin beskriver inriktningen som kommunen vill ge sitt arbete med trafikfrågorna de kommande åren. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att ta ett samlat grepp inom transportområdet så att alla de planer och åtgärder som genomförs bidrar till att uppfylla målen som satts upp för kommunens framtida utveckling. Trafikstrategin innehåller dels vision och mål för vad vi vill uppnå, dels strategier för hur målen ska nås. Huvudsyftet är att sätta kursen för ett hållbart transportsystem i kommunen, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Med trafikstrategin som grund kan sedan olika åtgärdsinriktade planer tas fram.

Här kan du ta del av trafikstrategin för Leksands kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: