Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Dricksvatten

Dala vatten och avfall AB ansvarar för produktion och distribution av det kommunala dricksvattnet. Om du har egen vattentänkt finns det några saker du bör tänka på. Här hittar du mer information.

Kran som spolar vatten

Kommunalt dricksvatten

Dala vatten och avfall AB är det kommunala bolag som ansvarar för produktion och distribution av det kommunala dricksvattnet.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet har att göra med innehållet av kalcium och magnesium. Mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp medan hårt vatten kan ge kalkavlagringar. Vid mjukt vatten behövs mindre mängd tvättmedel. Läs doseringsanvisningen på förpackningen.

Det kommunala dricksvattnet är medelhårt i hela kommunen, förutom i Tällberg som har mjukt vatten.

Vattenskyddsområde

De flesta vattentäkter har fastställda skyddsområden. Bor man inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter och restriktioner när det gäller till exempel jord eller bergvärmeanläggningar, avlopp, hantering av petroleumprodukter, industriell verksamhet, väghållning, transport av farligt gods, spridning av bekämpningsmedel, gödsling med mera.

Det är viktigt att känna till om man bor inom skyddsområde för vattentäkt och vilka regler som gäller. Är du osäker kan du kontakta miljöenheten eller Dala vatten och avfall AB.

Eget dricksvatten

Utanför tätorterna har många egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn. Ofta håller dricksvattnet i enskilda brunnar god kvalitet men i otäta brunnar kan ytvatten med högt bakterieinnehåll läcka in. Även problem med höga metallhalter kan förekomma. Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i enskilda brunnar, men miljöenheten kan ge råd.

Anläggande av brunn

Det krävs inget tillstånd för att borra dricksvattenbrunn för ett enskilt hushåll. Om brunnen ska försörja fler än två hushåll är det däremot klassat som vattenverksamhet och kan behöva anmälas till Länsstyrelsen Dalarna.

Vid grävning eller borrning för vattentäkt är det viktigt att lokalisering sker till lämplig plats, till exempel på tillräckligt avstånd från avloppsanläggning, värmepump, djurhagar och andra möjliga föroreningskällor. Vid borrning bör du anlita en certifierad brunnsborrare.

För råd vid anläggande eller skötsel av brunn, läs mer på Livsmedelsverkets och Sveriges geologiska undersöknings (SGU) webbplatser.

Provtagning

Provtagning av dricksvatten bör göras regelbundet. Vid anmärkning på vattenkvaliteten bör åtgärder vidtas snarast. Beställning av provtagning görs direkt hos ackrediterat laboratorium.

Markera gärna Leksands kommun som mottagare av kopia på följesedeln. Har du frågor om ditt dricksvatten och om provtagning kan du kontakta miljöenheten.

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Du kan nu registrera din brunn i brunnsarkivet hos Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Fördelar med att registrera sin brunn är:

  • De som vill borra efter vatten eller värme har större möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se placeringen av din brunn i samband med detaljplaner eller andra förändringar som skulle kunna påverka brunnen.
  • Räddningstjänsten har större chans att kunna skydda din brunn vid en miljöolycka.

Gemensamt dricksvatten

Många byar har ordnat vattenförsörjningen gemensamt genom en vattenledningsförening eller annan form av samfällighet, vilket kan vara en fördel jämfört med om alla fastigheter har både egen brunn och avlopp.

Det är ofta en fördel med gemensamma vattenanläggningar eftersom längre avstånd till avlopp och andra tänkbara föroreningskällor kan hållas och det kan bedrivas en bättre kontroll av vattenkvaliteten.

Gemensamma vattentäkter för mer än 50 personer, som distribuerar mer än 10 kubikmeter per dygn eller vattentäkter som försörjer en livsmedelsverksamhet omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Miljöenheten har tillsyn på gemensamma vattentäkter. Vi kontrollerar till exempel den egenkontroll som ska bedrivas.

Provtagning och tillsyn

Provtagning ska göras regelbundet. Vid anmärkning på vattenkvaliteten bör åtgärder vidtas snarast. Det är vattenledningsföreningen som är ansvarig för anläggningen.

Beställning av provtagning görs direkt hos ackrediterat laboratorium. Vattenledningsföreningar kan beställa ett abonnemang så skickas färdiga provväskor och flaskor från laboratoriet.

Miljöenheten har ansvar för att kontrollera att vattenledningsföreningen sköter sin egenkontroll och utför provtagning enligt gällande föreskrifter. Kontakta miljöenheten om ni har frågor om provtagning eller annat relaterat till vattenförsörjningen.

Sidan uppdaterad: