Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Yttermo

Byn Yttermo är belägen mitt i Leksands kommun, söder om Leksands-Noret. I nordväst finns byn Källberget och i väst, utbredda och kuperade skogslandskap med bland annat elljusspår.

Två stora bostadsbyggnader längs landsvägen i den södra delen av byn.

Två stora bostadsbyggnader längs landsvägen i den södra delen av byn. Foto: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Historik

Yttermo ligger i Härads fjärding i Leksands socken. Namnet finns belagt i skrift 1482. I jordeböckerna fram till mitten av 1500-talet avser namnet Mo både Yttermo och Övermo, eller ibland bara Yttermo. Från 1556 ingår förleden Ytra- eller Yter- och senare Ytter- i namnet. Byn har tidigare legat nära älven. Kring storskiftet omkring 1820 fanns cirka 30 gårdar i byn. Byn ligger i Leksands kommun, som ursprungligen bildades som Leksands landskommun 1863. År 1971 ombildades landskommunen till Leksands kommun. År 1974 uppgick Siljansnäs och Åls kommuner i Leksands kommun.

Landskap och placering

Byn Yttermo är belägen mitt i Leksands kommun, söder om Leksands-Noret. I nordväst finns byn Källberget och i väst, utbredda och kuperade skogslandskap med bland annat elljusspår.

I sydöst finns byn Mjälgen i Häradsbygden och i öster ett stort och öppet odlingslandskap på sandjordar invid Österdalälven.

Den norra delen av byn är belägen på en delvis platt, delvis flackt sluttande bytomt i det öppna odlingslandskapet. Längs i norrut i byn finns Sömskartjärn, en mindre tjärn i en flack åsgrop.

I den södra delen av byn blir landskapet mer kuperat. Delar av byn är där belägna i en sänka, en så kallad »åsgrav« med en liten tjärn i mitten. Åsgraven sträcker sig i princip hela vägen till Mjälgen i söder. De vidsträckta odlingslandskapen invid Österdalälven präglas av en liknande karaktär med tjärnar i åsgravar och åsgropar söderut genom Häradsbygdens byar och även vidare i Gagnefs socken.

Byform

Yttermo är en vidsträckt klungby som sträcker ut sig längs stickvägar till den genomlöpande Häradsvägen, som tidigare var riksväg mellan Insjön och Leksands-Noret, samt längs Jakopesgattu, som fortsätter över skogen till byn Heden i väster.

Gårdsformer och gårdsstrukturer

Många av gårdarna i Yttermo är kringbyggda på två eller tre sidor av gårdstunet. Det är vanligt att de huvudsakliga bostadshusen är belägna på den norra sidan av gårdstunet med ingången mot söder. På många gårdar finns även en mindre bostadsbyggnad i vinkel med huvudbyggnaden. Vissa gårdar har fortfarande ett delvis intakt månghussystem, men det är minst lika vanligt med gårdar där de äldre funktionsspecifika timmerhusen ersatts eller kompletterats med nya ladugårdskomplex etcetera.

Flera av gårdarna i byn är inhägnade med faluröda spjälstaket.

Bebyggelsens huvuddrag

Nästan alla äldre byggnader i byklungan är långsmala, faluröda eller ofärgade och med sadeltak som har en takvinkel omkring 30 grader.

I Yttermo finns många gårdar med ovanligt stora och påkostade byggnader uppförda under 1800-talets senare hälft. Någon som kan antyda en period av större relativt välstånd än på andra platser i Leksandsbygden. På vissa av de äldre gårdarna har såväl äldre bostadshus som ekonomibyggnader ersatts med nya större byggnader av sen 1800-talskaraktär. Det finns dock även några gårdar, företrädesvis i söder och väster, där längor med äldre timrade ekonomibyggnader bibehållits. Nyare ladugårdar har ofta en stenhusdel för djuren, antingen i tegel eller gjutmur. Det är också vanligt att äldre bostadshus i form av enkelstugor bibehållits som en vinkelbyggnad till ett nytt större korsplanshus eller en salsbyggnad. På vissa gårdar förekommer utökade parstugor.

Nästan alla äldre byggnader i byklungan är långsmala, faluröda och med sadeltak som har en takvinkel omkring 30 grader eller något flackare.

Byggnadsdetaljer och material

Äldre byggnader i byn är antingen byggda av liggtimmer eller andra träkonstruktioner med fasad i trä, antingen i form av locklistpanel eller stående och liggande spontpanel.

Tak täcks av en- eller tvåkupiga lertegelpannor.

Knutar och fönsteromfattningar är ofta målade vita på bostadshus.

Skorstenar är i lertegel.

På äldre hus är det vanligt med spröjsade tvålufts träfönster där varje båge innefattar tre lätt stående eller liggande glasrutor. Det förekommer även vissa gårdar där fönstren har blyspröjsar vilket är ett ålderdomligt drag. Bostadshus från 1800-talets senare hälft i form av korsplanshus och salsbyggnader kan ha så kallade korspostfönster eller »flaggfönster« med en korsformad fönsterpost där små kvadratiska fönsterbågar utan spröjs sitter ovan två högsmala fönsterbågar utan spröjs.

Beträffande dörrar på välbevarade äldre enkelstugor samt ekonomibyggnader är enkla bräddörrar vanligast. På övriga manbyggnader är det vanligt med parspegeldörrar, ibland med överluft.

Fönster- och dörromfattningar på äldre hus är oftast enkla med fyra brädor där sidobrädorna omsluter topp- och bottenbrädorna.

Många av manbyggnaderna i Yttermo är mer rikligt dekorerade än i andra byar. Exempelvis förekommer ofta glasverandor, farstukvistar i snickarglädjestil, många och stora fönster samt liggande och stående fasspontpaneler som ibland målats ljusgula.

Vissa äldre bostadshus har moderniserats med exempelvis tvåluftsfönster, nya paneler och skorstenar och nya ytterdörrar och farstukvistar under 1900-talet eller tidigt 2000-tal.

Utmärkande drag

Där Yttermo slutar mot odlingslandskapet i norr finns en handfull mycket framträdande gårdar placerade längs Tjärgattu och Häradsvägen. Gårdarna har alla påkostade bostadshus i två våningar mot norr, vilka framträder som en mäktig manifestation av byns relativa välstånd för besökare som kommer längs landsvägen från Leksands-Noret.

Flera av de påkostade byggnaderna i norr är dessutom gulmålade och med liggande och stående fasspontad panel, vilket annars är ovanligt i byarna. Utöver de gula husen i norr finns också ett utmärkande ockrafärgat reveterat timmerhus i västra delen av byn.

Intill Sömskartjärn i nordöst finns en särskilt utmärkande sekelskiftesvilla – Eriksdal – uppfört av byggmästaren Dahlgren i snickarglädjestil med gul liggande och stående fasspontpanel, rikt dekorerade vindskivor, spetstorn, grönt plåttak med skivtäckning, rikt dekorerade fönsteromfattningar och skorstenar med krenelering.

Längs Häradsvägen i den södra delen av byn finns ytterligare två framträdande gårdar med långsmala bostadshus i två hela våningar. Byggnaderna har fyra fönsteraxlar vardera, som förlängda parstugor, och framträder som ovanligt stora.

En av gårdarna längs Tjärgattu har åtskild mangård och fägård, alltså att bostadshusen och ekonomibyggnaderna är belägna kring olika gårdstun. Detta är mycket ovanligt i Leksandsbygden och förekommer i övrigt endast på några enstaka större gårdar bland annat i Källberget och Mjälgen.

Gemensamma anläggningar

Invid Sömskartjärn finns en äldre gårdssmedja bevarad. Byggnaden är av ett slag som är typiskt för äldre timmersmedjor, med kolhus intill ytterdörren som är belägen på en gavel.

I den västra delen av byn finns en brandstation uppförd 1933. Brandstationen är enkelt utformad med sadeltak och rektangulär form. Fasaden är inklädd i locklistpanel, och det branta taket klätt med tvåkupigt lertaktegel. Från byggnadens södra nock sträcker sig ett högt och smalt slangtorn med tälttak och karaktäristiska spröjsade fönster. Ingången till brandstationen består av en bred karaktäristisk brädklädd kromoxidgrön svängport med överljus.

Värden

Nedan beskrivs de värden som byarna bedöms besitta. I detta kulturmiljöprogram beskrivs kulturhistoriska och estetiska värden.

Platsnamn är ofta gamla, och med betydelser som är sprungna ur, eller anknutna till platsens specifika historia. Att beakta god ortnamnssed är lagstadgat enligt kulturmiljölagen.

Värden/var varsam med:

 • Platsnamnen Yttermo och Mo.

Byarna som helhet, i synnerhet med avseende på bebyggelsens utbredning och samspelet mellan bebyggelse och odlingsmark kan berätta en mångfald av berättelser om livet i Dalarna och Leksand innan industrisamhällets genombrott på landsbygden. I det äldre bondesamhället, här menat som det av jordägande bönder dominerade samhälle som föregick industrisamhället på många platser i Dalarna, uppdelades av tradition såväl jord som byggnader mellan alla syskon i en syskonskara vid arvskifte. I Leksand och Övre Dalarna var de flesta därför småbrukare med egen gård och egen jord, något som är annorlunda gentemot många andra delar av Sverige, där en mindre andel av befolkningen faktiskt ägde jord. När befolkningen ökade, särskilt från och med 1700-talet, splittrades odlingsmarken i komplexa ägofigurer. Något som på sikt ledde till ett jordbruk med minskade marginaler och större känslighet för missväxt. Detta tvingade delar av befolkningen på arbetsvandringar med bisysslor, och gav upphov till bland annat ett utpräglat fäbodbruk. Den odlingsmark som fanns var livsviktig ekonomiskt, men även av stor social betydelse. Att ärva och äga jord ansågs mycket viktigt, och medförde viktiga demokratiska rättigheter och möjligheter, bland annat till att bedriva fäbodbruk och att ha rösträtt i sockenstämman. Det finns specifika företeelser i landskapet i och kring byn som berättar om det äldre bondesamhället. Djurhållningen var förr en förutsättning för livsuppehället. Hur många djur man kunde hålla berodde på tillgången av bete och vinterfoder. Antalet djur styrde i sin tur, före konstgödningens tid, hur stor åkerareal man kunde hålla. Det rådde därför stor konkurrens om slåtter och bete och i stort sett all tillgänglig gräsmark utnyttjades för slåtter medan sämre mark brukades till bete. Hackslogar kallades de stenbundna fastmarker som inte var lämpliga att odla upp men som ändå gav tillräckligt så det var värt att slå. Förbättring av slåttermarkerna utfördes i den mån det var möjligt och man kan se spår av stenröjning. Den årliga slåttern skapade en mager mark som sällan eller aldrig fick tillskott av gödning och därmed gavs förutsättningar för en stor mångfald av växter, insekter och svamp. Varje liten rest av denna naturtyp är värd att förvalta då de ofta hyser hotade arter.

Idag har slåttermarken till stor del växt igen och en liten del har röjts upp till åker. I det som tidigare var öppen mark, åker och äng kan man idag ändå finna spåren av odlarmödan i form av rösen, åkerkanter, beskurna träd men även i själva artsammansättningen. I och runt byarna fanns förr stora arealer slåttermark men med dagens jordbruk är de nästan helt försvunna. De som finns kvar är därför värdefulla att värna.

För att dryga ut vinterfodret till djuren repades löven av träd eller så skars riset av från träd som rönn, sälg och björk. För att underlätta för löv- och risskörd beskars träden, hamlades, på den höjd som var lämplig. Lövfoderträden har kunnat bli mycket grova och gamla och är hemvist för en mångfald av arter. De kan kännas igen genom sin speciella form där grenarna ofta kapades mer än två meter över mark dit djuren inte nådde och det finns en tydlig hamlingszon med grenskott och knölar på stam och huvudgrenar.

Det var inte ovanligt att man planterade vårdträd på gårdarna. Det var ofta ädellövträd, som lönn, lind, alm, ek eller ask. Vårdträden skulle i äldre folktro beskydda gårdens invånare men kan även ha planterats för att exempelvis markera ett barns födelse.

Om fruktträd vårdas på rätt sätt kan de bli gamla och de kan vara värdefulla karaktärsskapare på gårdarna. Alléer, som kan vara enkelradiga eller dubbelradiga, förknippas ofta med högreståndsmiljöer, vilket det är knappt med i Leksands bymiljöer, men de kan även ha planterats längs vägarna för att ge vindskydd och skugga. De kan också ha använts för lövtäkt.

Yttermo är beläget i ett stort och öppet hävdat odlingslandskap som sträcker sig från Övermo i norr till Västannor i söder. Landskapet har en för Leksand särskilt rik karaktär med utbredda sandjordar där det historiskt varit mycket fördelaktigt att bedriva jordbruk. Den rika landskapskaraktären är värdefull eftersom den erbjuder en historisk kontext till den täta och ovanligt utbredda bebyggelsen i såväl Källberget och Yttermo som i Häradsbygden i söder. Det förhållandevis omfattande jordbruket möjliggjorde att byarna intill Österdalälven kunde växa sig mycket stora jämfört med andra byar i Leksand. De öppna odlingslandskapen förstärker också byns estetiska värden genom att bidra med öppna ytor, siktlinjer och rumslighet. Sandåkern som finns norr om byn är en mycket viktig parameter i hur byn uppfattas från Häradsvägen, som löper från Leksands-Noret genom byn och mot Häradsbygden. De praktfulla gårdar som kantar Tjärgattu i norr framträder särskilt tydligt i landskapet i vinkel från Häradsvägen i norr. Längs landsvägen mellan Noret och Yttermo finns en planering med lindar och björkar som bildar en karaktäristisk och vacker fond till vägen, och även hör samman med den mer påkostade sena 1800-talsbebyggelse som finns på gården de angränsar till.

Värden/var varsam med:

 • De stora och öppna hävdade odlingslandskapen som omgärdar Yttermo.
 • Lindarna och björkarna längs landsvägen mellan Noret och Yttermo.

De flesta av Dalälvsbyarna var ursprungligen belägna närmare Österdalälven, för att senare flytta upp mot mer höglänt mark. Anledningarna till en flytt kunde exempelvis vara att byn ursprungligen låg på mark som bättre lämpades till att odla när befolkningen ökade. En annan vanlig anledning till flytt var att älven genom erosion sakta »åt upp« marken och bildade branta raviner, så kallade »sjölar« eller »gropar«, vilket över tid ledde till att äldre gårdslägen blev olämpliga på grund av rasrisk. Byn Utby i Häradsbygden försvann mot slutet av 1700-talet, då bytomten sägs ha rämnat ner i älven efter lång tids erosion. Flytten av byar skedde vanligen succesivt över lång tid, exempelvis genom att nya gårdar efter generationsskiften anlagts på avlägsna platser som senare förtätats i samband med arvsskiften. Yttermo har likt många andra byar flyttats upp från en äldre bytomt närmare älven. Flytten skedde succesivt och det skall ha funnits gårdar kvar på den gamla bytomten invid älven ända fram till 1700-talets slut. Som beskrivs ovan förmodas anledningen till flytten vara erosion. En annan teori varför byn flyttade var bristande tillgång på vatten. I samband med att byn flyttade uppkom bydelen Källberget, som i detta kulturmiljöprogram behandlas som en egen by. Flytten av Yttermo by är en viktig del av byns historia och olika spår av den tidigare bytomten, så som fornlämningar och äldre platsnamn, har därför ett kulturvärde.

Värden/var varsam med:

 • De gamla plats- och tomtnamnen Lissmo och Jofs öster om Sandåkern i norr.
 • Fornlämningar efter äldre bebyggelse mellan Yttermo och Österdalälven.

Bebyggelsens tillkomst och utveckling hänger samman med hur landskapets resurser kunde nyttjas. Just jordbruksmarken dikterade ofta hur gårdarna placerades i byn. Historiskt placerades många gårdar antingen i skogsbryn eller på karga höjdlägen mitt i odlingslandskapet. Detta beror på att sådana platser inte var lika användbara som odlingsmark. Gårdarnas placering i landskapet konstituerade sedan framväxten och utvecklingen av bynstrukturens karaktär. Att den ålderdomliga karaktären med täta och dynamiskt framvuxna byar levt kvar så tydligt i Leksand beror på att 1700- och 1800-talens skiftesreformer påverkade byarna annorlunda här, än i övriga Sverige.

I Yttermo är bebyggelsen organiskt framvuxen i små klungor kring ett spretande vägsystem. Bebyggelsen är bitvis mycket tät och bildar ett gytter av gårdar och hus. Bland annat finns på flera platser stora ekonomibyggnader som sluter sig mot byvägarna. Den organiskt framvuxna och tätt bebyggda bymiljön är typisk för Leksand och Övre Dalarna och bidrar till att byn är trivsam och vacker att vistas i. Bystrukturen är också värdefull eftersom den kan berätta om hur byn utvecklas i samklang med odlingslandskapet och om de förutsättningar som historiskt styrt bebyggelseutvecklingen i Leksand.

Värden/var varsam med:

 • Byklungans organiskt framvuxna karaktär med små klungor av gårdar kring ett komplext vägsystem.
 • Områden där husen och gårdarna står tätt intill varandra och därigenom bidrar till att bebyggelsen framträder som ett tätt »gytter« i landskapet.
 • Ekonomibyggnader som står tätt intill bygatusystemet.

Från medeltiden och fram till 1900-talet knuttimrades de flesta byggnaderna i Övre Dalarna. Timmerhuskulturen präglas av månghussystemet. Istället för att bygga få och stora byggnader uppfördes många små och funktionsspecifika timmerbyggnader. Det fanns många sociala och praktiska fördelar med detta. De små byggnaderna var lätta att dela upp och flytta vid arvskifte. Råvaran fanns tillgänglig i överflöd. De flesta timmerhusen kan uppdelas i kategorierna bostadshus, djurhus, förvaringshus och verkshus.

Timmerhusen i Leksand och Övre Dalarna kännetecknas av utformningsmässig enkelhet, högkvalitativt virke och mycket gott hantverkutförande. De flesta husen byggdes av bönder efter gårdens behov, och med tiden utvecklades stor skicklighet i byggandet. Den stora skickligheten ledde till att timringskonsten också utvecklades till en viktig inkomstkälla för de »träkloka« Leksandsbor som begav sig på utsocknes arbetsvandringar. De ålderdomliga timmerhusen är idag en omistlig beståndsdel i vad som gör Leksands byar till speciella och trivsamma livsmiljöer. Här syns det att människor levt under mycket lång tid. Timmerhusen är byggda med omsorg i en lokal tradition som utvecklats och använts under flera hundra år, fram tills industrialismens intåg, mot 1800-talets slut och kring sekelskiftet år 1900. Även om bebyggelsen i Yttermo som helhet uppvisar många exempel på förändringar tillkomna under 1800-talets senare hälft och 1900-talets början finns fortfarande flera gårdar med ålderdomliga ekonomibyggnader i timmer, samt även flera välbevarade äldre timrade bostadshus i form av exempelvis enkelstugor som står i vinkel till nyare, förvisso också timrade korsplanshus, salsbyggnader och parstugor. Äldre timrade bostadshus och ekonomibyggnader är en omistlig källa till kunskap och förståelse om timmerhuskulturen i Leksand och har därför särskilt kulturvärde. Värdet förstärks av att de ålderdomliga byggnaderna utgör en väsentlig beståndsdel i Leksandsbygdens bebyggelsekaraktär, och ofta är uppförda med en enastående hantverksmässig och utformningsmässig kvalitet. De korsplanshus och salsbyggnader som finns i byn är särskilt värdefulla eftersom de kan berätta om hur timmerhuskulturen förändrades mot slutet av 1800-talet. Byggnaderna är dessutom ofta uppförda med hög utformningsmässig kvalitet.

Värden/var varsam med:

 • Att husen är byggda i trä eller knuttimrade, samt att de äldre husen ofta har en genomgående enkel karaktär utan onödiga utsmyckningar.
 • Välbevarade bostadshus från innan 1930 i form av enkelstugor, parstugor, sidokammarstugor, korsplanshus, salsbyggnader och vinkelhus. Några särskilt värdefulla exempel finns på fastigheterna Yttermo 27:12, Yttermo 5:22, Yttermo 9:7, Yttermo 6:13, Yttermo 43:6, Yttermo 36:8, Yttermo 15:5, Yttermo 5.6, Yttermo 16:4, Yttermo 16:3, Yttermo 16:11, Yttermo 35:2, Yttermo 20:11, Yttermo 10:15, Yttermo 10:37 och Yttermo 40:3. Värdebärande egenskaper är byggnadernas: befintliga timmerstommar; långsmala eller rektangulära form; blottlagda timmerstommar; befintliga stående locklistpaneler samt liggande och stående spontpaneler i trä; befintlig fönstersättning; befintliga fönsterkarmar; befintliga fönsterbågar i trä med fasta spröjs av trä eller bly tillkomna innan 1950; befintliga fönsterrutor tillkomna innan 1950; profilerade fönsteröverstycken; dekorativa gavelfönster; befintliga dörrar, överljus, glasverandor, farstukvistar och långbroar; lövsågade eller profilsågade detaljer på farstukvistar; dekorerade taktassar; grundmurar med synlig natursten; skivplåtstak. Stommen och formen på alla de bostadshus som uppförts innan 1930 men därefter väsentligen förändrats är värdefulla.
 • Samtliga knuttimrade ekonomibyggnader – djurhus, förvaringshus och verkshus uppförda innan 1930. Äldre knuttimrade ekonomibyggnader är en omistlig beståndsdel i byarnas karaktär och bör inte flyttas, rivas eller väsentligen förändras. Särskilt värdefulla är äldre längor med timrade ekonomibyggnader och härbren. Flera av de härbren som finns i Yttermo har så kallade laggtak, vilket antyder att de är av mycket hög ålder. Laggtak är en takkonstruktion som istället för åsar har ett timrat undertak (laggar) som griper över båda gavelröstena. Två goda exempel finns på fastigheten Yttermo S:92.

Även om de äldre husen i Leksand är unika och i sina detaljer bär många olikheter som gör varje gård speciell, finns flera gemensamma nämnare som starkt påverkar bebyggelsens karaktär. Ofta framträder bebyggelsen som ett gytter av tätt placerade faluröda hus med likartad storlek och form. Det är denna karaktär som kanske starkast kännetecknar byarna, och de aspekter av bebyggelsen som bidrar till denna karaktär är därför särskilt värdefulla. Nästan alla hus i de äldre byklungorna är låga - sällan högre än två hela våningar. Många byggnader har dessutom en långsmal form eller bildar tillsammans långsmala längor som ingår i olika kringbyggda former. De flesta byggnaderna har också sadeltak med tegeltäckning. Att de flesta husen är färgade med falu rödfärg eller omålade i trä är också mycket viktigt för byarnas generella karaktär. Den faluröda färgen har dessutom historisk betydelse, då den präglat byarna i Övre Dalarna och Leksand sedan åtminstone 1800-talets senare hälft. Beträffande vita detaljer i form av exempelvis fönster, fönsterfoder, vindskivor och knutbrädor är detta värdefullt där det förekommer, eftersom även detta är en påtaglig beståndsdel i byns karaktär.

Värden/var varsam med:

 • Den sammanhållna byggnadshöjden om högst två hela våningar.
 • Att byggnaderna har en långsmal form, eller bildar långsmala enheter som tillsammans bildar kringbyggdhet.
 • Att byklungorna är tätt bebyggda, och att husen står tätt intill varandra.
 • Tegel som takmaterial, i synnerhet befintliga enkupiga och tvåkupiga tegeltak.
 • Den enhetligt förekommande ofärgade eller faluröda färgen. Avstå från att rödmåla naturligt grånade timmerhus. Dessa byggnader har en egen karaktär som i sig är värdefull, och som samspelar väl med sin omgivning även utan rödfärg. I Yttermo finns flera ljusgula hus. Dessa byggnader bör även i fortsättningen bibehålla sin nuvarande färgsättning. Inga nya byggnader bör dock målas gula, utan istället anpassas till Leksandsbygden som helhet och antingen lämnas omålade, eller målas faluröda.
 • Vitmålade detaljer så som fönster, fönsterfoder, fönsteröverstycken, knutbrädor och vindskivor där de redan förekommer. Undvik att måla andra detaljer än fönster och fönsterfoder vita på äldre ekonomibyggnader, eftersom detta ej förekommit i någon större utsträckning historiskt.

I Yttermo finns fortfarande flera äldre gårdar som är kringbyggda på två eller tre sidor. De kringbyggda gårdarna återspeglar hur bebyggelsen vanligen ordnades i det äldre bondesamhället i Dalarna. Den kringbyggda gårdsformen började förekomma mot slutet av medeltiden, och utvecklades sedan mot den fyrkantiga kringbyggda form som dominerade helt i Leksand under större delen av 1700- och 1800-talen. Traditionen med den kringbyggda gården uppstod sannolikt i syfte att skydda gårdstunet från väder och omgivning. Många gårdar som tidigare varit helt kringbyggda gårdar kom på grund av sociala och ekonomiska förändringar att utglesas från och med det sena 1800-talet. Så är även fallet i Yttermo och inga helt fyrkantsbyggda gårdar kvarstår. Orsakerna till förändringen är flera. Det blev bland annat vanligt att funktioner som tidigare haft enskilda byggnader ersattes av större ladugårdskomplex med tegeldel. Den täta och slutna karaktären kvarlever dock i många byar, och utgör en värdefull och tydlig karaktär som är miljöskapande och trivsam. Kringbyggdhet är dessutom typiskt för Leksand och Övre Dalarna.

Värden/var varsam med:

 • Byggnader som bidrar till kringbyggda gårdstun. Oavsett ålder bör sådana byggnader inte rivas eller flyttas. Byggnader som är placerade med fasader mot en bygata bör hanteras särskilt varsamt, eftersom sådana byggnader påverkar hela byns karaktär. Särskilt värdefulla är de gårdar som är kringbyggda på två eller tre sidor och sluter sig mot omgivningen. Några exempel finns på fastigheterna Yttermo 36:8, Yttermo 43:6, Yttermo 6:11, Yttermo 6:13, Yttermo 18:3, Yttermo 5:6, Yttermo 5:22, Yttermo 16:4, Yttermo 16:13, Yttermo 10:18, Yttermo 12:6, Yttermo 10:15, Yttermo 17:5, Yttermo 17:13, Yttermo 40:3 och Yttermo 12:34.
 • Områden där byggnaderna sluter sig tätt om omgivningen och områden där byggnaderna står nära gaturummet och bildar täta och slutna bygaturum.
 • Portlider och dörrar som leder in till gårdstunen.

Under 1800-talet kom den industrimässiga sågindustrin att erbjuda billigare sågade trävaror, något som i hög utsträckning kom att påverka Övre Dalarnas byggnadskultur. I Leksandsbyarna ledde utvecklingen bland annat till att det blev vanligare med exempelvis utsmyckade farstukvistar och på sikt även trähusbyggande med nya tekniker. I vissa byar sammanföll den ökade tillgången på sågade trävaror med ett ökat relativt välstånd, och i vissa av byarna tillkom i samband med detta nya större manbyggnader i form av exempelvis korsplanshus eller salsbyggnader, något som tidigare varit ovanligt i Leksand. I Yttermo finns flera goda exempel på detta, exempelvis på de framträdande gårdar som är belägna längs med Tjärgattu i norr. Det finns även många farstukvistar med dekorationer i snickarglädje, och byggnader med liggande och stående fasspontad panel. Sekelskiftesvillan Eriksdal på fastigheten Yttermo 35:3 är ett mycket gott exempel på mer avancerad snickarglädje, med rikt dekorerade vindskivor, fönsteromfattningar, farstukvistar, torn och balkonger. Korsplanshus, salsbyggnader, detaljer i snickarglädjestil och övriga företeelser som beskriv kan bistå med kunskap och förståelse kring viktiga samhällsförändringar som inträffade i Leksandsbygden under 1800-talet senare hälft och har därför särskilt kulturvärde. Detaljer i snickarglädje dessutom ofta höga materialmässiga och utformningsmässiga kvalitet vilket är mycket värdefullt.

Värden/var varsam med:

 • Befintliga fasader med liggande och stående spontpanel. Förhållandet mellan stående och liggande element i fasadkompositionen. Befintliga slätputsfasader.
 • Befintlig ljusgul färgsättning på spontpaneler där det förekommer.
 • Befintliga farstukvistar i snickarglädjestil, med profilsågade detaljer, komplicerade fönster och spegeldörrar.
 • Befintliga profilsågade och lövsågade fasaddetaljer. Särskilt på villan »Eriksdal« beträffande farstukvist, balkonger, listverk och vindskivor, fönsteromfattningar och dekorationer vid taknocken.
 • Befintliga äldre träfönster: befintlig fönstersättning; befintliga fönsterkarmar; befintliga fönsterbågar i trä med fasta spröjs av trä eller bly tillkomna innan 1950; befintliga fönsterrutor tillkomna innan 1950; fönsteromfattningar; profilerade fönsteröverstycken; dekorativa gavelfönster.
 • Befintlig karaktär på tak och takutsprång beträffande byggnader uppförda under perioden 1870–1910 – befintliga paneler, taktassar och stuprör. Befintliga en- eller tvåkupiga tegeltak. Befintliga skivplåtstak. Befintliga skorstenar i tegel. Befintliga krenelerade skorstenar i tegel.
 • Särskilt värdefulla exempel på byggnader med detaljer i snickarglädjestil finns bland annat på fastigheterna Yttermo 5:6, Yttermo 16:4, Yttermo 16:13, Yttermo 16:11, Yttermo 35:3, Yttermo 43:6 och Yttermo 5:22.

I den västra delen av byn finns en brandstation uppförd 1933. Byggnaden kan berätta om brandväsendet och den historiska bygemenskapen under 1900-talet och har därför särskilt kulturvärde. Värdet förstärks av att byggnaden är välbevarad och har många detaljer av hög utformningsmässig kvalitet.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens form, stomme och proportioner. Det höga slangtornet med tälttak.
 • Befintliga fönster och dörrar. Befintlig kromoxidgrön färgsättning på porten framtill.
 • Befintliga fönster- och dörromfattningar.
 • Befintlig belysningsarmatur.
 • Befintlig utformning beträffande faluröd locklistpanel.
 • Befintligt tvåkupigt taktegel, befintlig utformning beträffande takutsprång och vindskivor.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: