Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Sidans innehåll

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft från och med 2017. Alla gällande detaljplaner finns hos kommunen. Kontakta kommunens kundtjänst för att ta del av en detaljplan.

Kommunstyrelsen antog den 12 juni 2017 detaljplan för kvarteret Storgärdet i Leksands Kommun. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog ärendet. Klagande sökte om prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen där ansökan avslogs. Detaljplanen vann laga kraft den 4 maj 2018.

Planområdet ligger norr om centrala Leksand, på Käringberget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare bostäder.

Plankarta Pdf, 515 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Kommunstyrelsen antog den 12 juni 2017 detaljplan för kvarteret Nygård i Leksands kommun. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 11 september 2017. Beslutet om antagande av detaljplan vann laga kraft den 2 oktober 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och centrumsamverkan inom fastigheterna Nygård 1, 3 och 5.

Planområdet är beläget cirka 100 meter från torget. Området avgränsas av Villagatan, Hagagatan, Bygatan och Hantverkargatan.

Plankarta Pdf, 263 kB.

Planbeskrivning Pdf, 994 kB.

Kommunstyrelsen antog den 28 augusti 2017 detaljplan för Sandgärdet söder om Sang, Insjön. Beslutet vann laga kraft den 22 september 2017. Inga överklaganden har inkommit enligt uppgift till kommunstyrelsen och utskottet för samhällsbyggnad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad högre än två våningar för bostadsbebyggelse och lokaler för centrumändamål.

Planområdet ligger i Insjön mellan Faluvägen och Vattuvägen. Före detta Sang-biografen ligger strax norr om området.

Plankarta Pdf, 722 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Den 24 september 2019 antog Kommunstyrelsen detaljplan för Nya sporthallen. Planens syfte är att möjliggöra en idrotts- och besöksanläggning inom del av fastigheten Noret 58:1. Idrotts- och besöksanläggningen ska docka med redan befintliga anläggningar för att ge möjlighet för samordning av personalresurser, omklädningsrum och lokaler vilket minskar driftkostnader. Verksamheterna får även en enhetlig entré. Detaljplanen möjliggör även en utökad byggrätt för bostäder och kontor inom Paraden 4.

Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Planområdet ligger i Leksand, strax nordväst om Noret. Området avgränsas i öster av Parkgatan, i söder av Rättviksvägen, i väster av Arenavägen och i norr av Tegera Arena.

Plankarta Pdf, 366 kB.

Planbeskrivning Pdf, 5 MB.

Den 27 januari 2020 § 9 antog Kommunstyrelsen detaljplan. Justerat protokoll anslogs på kommunens anslagstavla den 4 februari 2020. Ingen överklagan har inkommit i ärendet vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft den 27 februari 2020.

Syftet med ändringen är att upphäva en del av prickmarken som anger att utpekad del inte får bebyggas. Med mindre prickmark i området möjliggör detaljplanen en större byggbar yta för småindustri inom berörda fastigheter. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Planområdet är beläget inom Limhagens industriområde, sydost om Limhagens Återvinningscentral. Ändringen av del av detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Plankarta Pdf, 782 kB.

Planbeskrivning Pdf, 4 MB.

Kommunstyrelsen antog den 2020-09-24 § 93 detaljplan för Torget.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny restaurangbyggnad i norra planområdet samt öka den tillåtna byggrätten.

Planområdet ligger i centrala Leksand, mitt emot Leksands Kommunhus.

Plankarta Pdf, 348 kB.

Planbeskrivning Pdf, 988 kB.

Kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2022-02-14 § 5. Detaljplanen överklagades till Mark och miljödomstolen som avslog överklagandet. Detaljplanen vann Laga kraft 2023-03-10.

Planomårdet ligger i direkt anslutning till rondellen vid Leksandsbrons södra fäste. Detaljplanens syfte är att möjliggöra flerbostadshus.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 15 MB.

Kommunfullmäktige antog den 27 juni 2022 § 51 detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27 i Leksands Kommun. Beslutet om att anta detaljplanen överklagades til Mark- och miljödomstolen som avslog ärendet.

Formalian för Kommunfullmäktiges beslut överklagades till Förvaltningsrätten som avslog överklagadet.

Detaljplanen vann laga kraft den 28 april 2023.

Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen norr och söder om Leksandsvägen. Leksands resecentrum finns cirka 200 meter sydväst om planområdet och torget i central Leksands ligger cirka 600 meter sydväst om planområdet.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 4 MB.

Kommunstyrelsen antog den 14 juni 2022 § 82 för Detaljplan Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl) i Leksands Kommun.

Formalian för Kommunstyrelsen beslut överklagades till Förvaltningsrätten som avslog överklagadet.

Detaljplanen vann laga kraft den 28 april 2023.

Planområdet är beläget cirka 1,5 km norr om Leksands-Noret. Området begränsas i söder av Sturbåtsvägen, i öster och väster gränsar planområdet till villa- och parhustomter och i norr gränsar området till jordbruksmark som används som beteshage.

Plankarta Pdf, 565 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Kommunfullmäktige antog den 26 juni 2023 § 96 förslag till detaljplan för Lummerhöjden (Noret 2:27 m.f.l).

Detaljplanen vann laga kraft den 24 juli 2023.

Planområdet är beläget 2 kilometer norr om centrum, öster om Siljansvägen i höjd med Leksands Strand. Planområdet omfattar även en del av Limhagsvägen som ansluter till Siljansvägen från Limhagen. Området knyts samman med den nya förskolan Myran.

Plankarta Pdf, 3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Sidan uppdaterad: