Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Djur

Husdjur måste skötas om så att de mår bra och inte orsakar störningar för omgivningen. Hästhållning och lantbruk kan påverka miljön.

Bild på två hästar som står emot varandra.

Husdjur

Djurskyddstillsynen sköts av Länsstyrelsen. Om husdjuret orsakar störning för till exempel grannar hanteras det däremot av kommunens miljöenhet. Om du störs av skällande hundar eller andra husdjur bör du i första hand kontakta djurägaren. Hjälper inte det kan du kontakta miljöenheten som hanterar det som ett klagomål.

Hund

Lagen om tillsyn över hundar lägger hela ansvaret på hundägaren för allt vad hunden kan orsaka. Därför ska du som hundägare se till att hunden inte skrämmer, skadar eller ofredar vare sig människa eller djur.

För allas trevnad glöm inte att plocka upp efter din hund! Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter är hundägaren skyldig att plocka upp efter hunden inom detaljplanelagt område. I Leksand och Insjön finns särskilda hundlatriner utplacerade där du kan slänga plastpåsen.

Koppeltvång

Under tiden 1 mars till 20 augusti, det vill säga under den period då naturen är en stor barnkammare, får din hund inte springa lös i marker där det finns vilt, det vill säga djur och fåglar. Under resten av året ska hunden hållas under uppsikt så att den inte ofredar människor eller djur.

Katt

Du är skyldig att se efter din katt så att den inte far illa eller orsakar skador eller olägenheter. Kastrera eller sterilisera gärna din katt. Då slipper du överraskningar som fler katter och dessutom blir katten mer hemtam och har inte samma benägenhet att markera sitt revir.

Miljöenheten får klagomål angående lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Framförallt rör det sandlådor, grönsaksland, uteplatser, balkonger och trapphus som förorenats av katter. Det har också hänt att katter berett sig en sovplats på utemöblernas dynor eller smitit in genom öppna dörrar och fönster, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos kattallergiker.

Skulle din katt springa bort eller om du påträffar en herrelös katt bör du kontakta Polisen, telefon 114 14.

Häst

Hästhållning kan orsaka störningar på grund av allergi eller förorening av dricksvatten.

Den som håller hästar ansvarar för att följa de bestämmelser som finns i miljöbalken och dess föreskrifter så att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön. Det är kommunens uppgift att ha tillsyn över hästhållningens eventuella påverkan på omgivningen.

Se till att hästgödseln tas omhand så att det inte orsakar olägenheter för omgivningen.

Hästar och allemansrätten

Allemansrätten ger frihet att fritt röra sig över andras marker under förutsättning att man uppträder med respekt för naturen, markägare och andra människor. Men man får inte orsaka skada på marken.

Det är därför inte tillåtet att rida, köra över tomtmark, trädgårdar, planteringar, åkrar och vallar. Du får inte heller rida eller köra på annan ömtålig mark som till exempel mjuka skogsstigar, ängar, hagar och kärrmarker eller så att trädens rotsystem skadas.

Rid eller kör inte på vandringsleder, i motionsspår eller i markerade skidspår.

Kontakta alltid markägaren om du ska rida eller köra regelbundet i samma område.

Lokala ordningsföreskrifter

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna är det inte tillåtet att till exempel rida i motionsspår. Det är heller inte tillåtet att rida på badplatser som förvaltas av kommunen. I föreskrifterna preciseras vilka områden där det inte är tillåtet att rida.

Läs mer i de allmäna lokala ordningsföreskrifterna för Leksands kommun Pdf, 680 kB.

Lantbruk

Lantbruk påverkar miljön genom till exempel gödselspridning, kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel. Kommunens miljöenhet bedriver tillsyn hos lantbruken. Genom att lantbruksföretaget deltar i miljöhusesyn kan tillsynen underlättas.

Tillstånd och anmälan

Djurhållning med fler än 400 djurenheter är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillstånd för verksamheten söks hos länsstyrelsen, medan miljöenheten är tillsynsmyndighet.

Djurhållning med fler än 100 djurenheter är anmälningspliktig och anmälan ska göras till miljöenheten.

Inom detaljplan

Inom detaljplanelagt område i Leksands kommun krävs enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna tillstånd från miljöenheten för att hålla följande djurslag:

  • Nötkreatur, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Gödselhantering

Gödselhantering kan orsaka både hälso- och miljöeffekter. Spridning bör ske så att störningarna för omgivningen minimeras. Gödsel kan till exempel förorena dricksvatten-brunnar.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom vattenskyddsområde krävs miljöenhetens tillstånd för att lagra och sprida gödsel.

Bekämpningsmedel

Lantbruk behöver inte söka tillstånd för spridning av växtskyddsmedel, om området inte ligger inom vattenskyddsområde. Den som sprider medlen ska vara utbildad och sprutan ska vara funktionstestad.

Skadedjur och skyddsjakt

Ohyra och skadedjur

Till ohyra räknas ofta olika typer av mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor med mera. Om en insekt ska betraktas som ohyra avgörs inte av arten, utan av mängden och platsen insekten uppträder på. Detsamma gäller för skadedjur. Dessa kan vålla stor ekonomisk skadegörelse genom angrepp på till exempel livsmedel, textilier och träprodukter. En förutsättning för ingripande är att förekomsten av djuren innebär olägenhet för hälsa och miljön.

Fastighetsägarens ansvar

Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet. Denna skyldighet gäller även om hyresgästen är den som har förorsakat förekomsten av ohyra. Bor du i villa är det också lämpligt att prata med ditt försäkringsbolag.

Vildsvin

Vildsvin är en nyetablerad art som ökar i Dalarna. Spridningen inom länet har gått fort och begränsas främst av jakt, sträng kyla, stort snödjup och rovdjurspredation. Vildsvinen kan böka sönder stora markytor vid födosök såväl i skogen som på åkermarken. Vildsvin är allätare, nattaktiva och lever oftast i flockar. När de skyddar sina kultingar kan de uppträda hotfullt.

Har du problem med vildsvin kontaktar du i första hand viltvårdsområdet eller jaktlaget i området. Det är dessa som i första hand ska bedriva jakten. För vildsvin gäller generösa jakttider, men behöver jakt ske utanför dessa tider görs ansökan om skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Viltförvaltningen på Länsstyrelsen Dalarna beslutar om övergripande riktlinjer angående vildsvinsstammen i länet.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett sätt att förebygga skador som vilt kan orsaka, eller av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse. Sådan jakt kan bli aktuellt trots att jakt inte annars är tillåten på den aktuella djurarten eller den tid på året när skador uppstår.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att i första hand försöka hitta andra, mer långsiktiga lösningar.

Kommunens skyddsjägare

Leksands kommuns skyddsjägare kan anlitas av den som upplever olägenhet av exempelvis fåglar på den egna fastigheten, vilket debiteras den enskilde. Kommunen bekostar alltså inte sådana åtgärder. Besväras du av duvor, kråk- eller måsfåglar inom planlagt område kan du kontakta kommunens miljöenhet som kan hänvisa dig till godkända skyttar.

Skyddsjakt på enskilds initiativ

Utanför planlagt område kan jakträttsinnehavaren med stöd av 26 § Jaktförordning få bedriva "skyddsjakt på enskildes initiativ". Kontakta därför jakträttsinnehavaren vid problem.

Sidan uppdaterad: