Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Avlopp och dagvatten

De flesta hushåll i Leksands kommun är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. För enskilt avlopp krävs att du söker tillstånd.

Kommunalt avlopp

De flesta hushåll i Leksands kommun är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, VA-nätet. Har du frågor om avloppet kontaktar du det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB.

Enskilt avlopp

För att få anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du tillstånd av miljöenheten. I vissa fall räcker det med anmälan för BDT-avlopp, det vill säga avlopp för bad-, disk och tvättvatten.

Innan du planerar att anlägga ett enskilt avlopp är det bra att undersöka om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp eller gå ihop med grannfastigheter för att anlägga ett gemensamt avlopp.

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp

I ansökan/anmälan ska du ange vilken typ av avlopp du önskar, avstånd till vattentäkter, vattendrag och sjöar. En situationsplan över fastigheten ska bifogas. Det krävs också en eller flera provgropar på den tänkta platsen för avloppsanläggningen för att kunna bedöma om marken är lämplig. Läs informationsbladet om avlopp innan du fyller i och lämnar in ansökan.

Miljöenhetens informationsblad om avlopp Pdf, 383 kB.

Rening av avloppsvatten

Avloppsanordningen består vanligtvis av en slamavskiljare (ofta kallad trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs och därefter renas avloppsvattnet i en infiltration eller markbädd. Det finns även till exempel sluten tank (septiktank), minireningsverk och filterbäddar. Slamtömning av slamavskiljare utförs av Dala vatten och avfalls entreprenör.

Alternativa toalettlösningar är till exempel mulltoa, förmultningstoalett och urinsorterande toalett. Slutna tankar beviljas normalt endast för snålspolande vattentoalett.

Rening från bakterier och fosfor

Rätt utförda infiltrationsanläggningar och markbäddar renar oftast vattnet effektivt från bakterier medan reningsförmågan beträffande näringsämnen, som till exempel fosfor, kan vara sämre. Det är därför viktigt att välja fosfatfria disk- och tvättmedel om du har en enskild avloppsanordning. Vissa minireningsverk renar däremot fosfor bättre men bakterier sämre. Därför krävs ofta någon form av efterpolering efter reningsverket.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp anges ett antal funktionskrav som ska uppfyllas för en avloppsanordning. Områden ska geografiskt delas in i normal och hög skyddsnivå. För hög skyddsnivå gäller till exempel att reduktionen av fosfor ska vara minst 90 procent.

Några råd vid skötsel av eget avlopp

  • Använd fosfatfria disk- och tvättmedel.
  • Häll inte olja, fett och andra kemikalier i avloppet.
  • Kontrollera att det inte finns slam i sista kammaren och att det på slamavskiljarens utlopp finns monterat ett T-rör, som ska hindra slam från att föras vidare ut i infiltrationen.
  • Kontrollera, gärna i samband med slamtömning, att slamavskiljarens skiljeväggar är hela och att slamavskiljaren och tanken är tät.
    Kontrollera att det inte är stillastående vatten i infiltrationsrören. Det kan indikera att infiltrationsbädden är igensatt av slam eller förlagd för djupt. Detta innebär sämre rening.
  • Träd och buskar ska inte växa på infiltrationen eftersom rötterna kan orsaka stopp och skador på anläggningen.
  • Dag- och dräneringsvatten får inte vara anslutet till avloppsanordningen.

Om avloppsanordningen inte fungerar kan den förorsaka förorening av din eller grannens dricksvattenbrunn eller bidra till övergödningen av sjöar och vattendrag.

Tvättmedel för privat bruk får inte innehålla mer än 0,2 procent fosfor. Förbudet innebär att försäljning av tvättmedel som innehåller högre halter av fosfor inte är tillåtet. Fosfor ingår i tvättmedlet i form av fosfat eller fosfonat. Maskindiskmedel får inte heller innehålla fosfor.

Anledningen till förbudet är att fosfor orsakar övergödning i våra sjöar och hav. Östersjön har påverkats kraftigt av utsläppen av fosfor. Tvättmedlen står för en betydande del av fosforutsläppen från hushåll med enskilda avlopp. Fosfor är en ändlig resurs som bör återvinnas i kretsloppet.

Inventering av enskilda avlopp

Miljöenheten inventerade enskilda avlopp i några byar per år under åren 2008-2019. Vid inventeringen gjordes en bedömning av avloppsanordningens status och vid behov uppmanades fastighetsägarna att åtgärda sina avlopp.

Inventeringarna gjordes i prioriteringsordning med början i områden med stort tryck på exploatering eller med problem med vatten och avlopp. Inventering av återstående områden kommer att ske under åren framöver. Det krävs också uppföljning av de avlopp som har inventerats, men inte åtgärdats trots brister.

Resultat från tidigare inventeringar

Vid de inventeringar som genomförts har det visat sig att drygt hälften av fastigheterna bedöms ha avloppsanordningar som inte uppfyller dagens krav på godtagbar avloppsrening. Resultatet brukar bli ungefär detsamma vid inventeringar i andra kommuner. Det kan till exempel handla om att infiltration saknas eller att slamavskiljaren har för liten volym. Bristfälliga avloppsanordningar kan orsaka förorening av grundvattnet, smittspridning och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.

2008: Olsnäs och Lundbjörken

2009: Styrsjöbo, Rönnäs, Gråda

2010: Plintsberg, Laknäs, Östanhol

2011: Heden, Almo, Sunnanäng

2012: Lima, Hjortnäs

2013: Lycka, Vargnäs, Åjer, Ytterboda, Överboda, Sätra, Bodlindor, Norr och Söder Bergsäng

2014: Västberg, Kullsbjörken, Norr och Söder Lindberg, Risholen, Slättberg, Risa, Torrberg, Björkberg, Bastberg, Åsleden

2015: Berg, Hisvåla, Kilen, Almberg, Almbergsbjörken

2016: Hyttkvarn, Perhansbodarna, Vålberg, Bäckeberg, Ål-Tällberg, Oxberg, Rexbo, Helgbo, Östra Insjön med flera

2017: Fors, Norr Rälta, Rältlindor

2018-2019: Hästberg, Åkersbodarna - påbörjat men inte slutfört

Mer information om planering och anläggande av enskilt avlopp

På webbplatsen Avloppsguiden finns det utförlig information om olika tekniklösningar, länkar till tillverkare och entreprenörer och annan värdefull information vid planering och anläggande av avlopp.

Slam

Slamavskiljare för enskilt avlopp ska tömmas regelbundet för att den ska fungera som det är tänkt. Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar utförs av det kommunala bolaget Dala vatten och avfalls entreprenör.

Om fastigheten nyttjas sparsamt eller om anläggningen är lågt belastad kan du ansöka om förlängt tömningsintervall. Kommer fastigheten vara obebodd kan du ansöka om uppehåll i slamtömning.

Avgifter

För prövning av ansökan och anmälan om enskilt avlopp tas följande avgifter ut:

  • För ansökan om WC-avlopp är avgiften 8000 kronor.
  • För ansökan om BDT-avlopp är avgiften 4000 kronor.

För handläggning av ansökan om förlängt slamtömningsintervall eller uppehåll i slamtömning är avgiften enligt taxan 1000 kr.

Avgift för alla ärendetyper framgår av Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område.

Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljösanktionsavgift

Att installera en avloppsanläggning utan tillstånd innebär att man kan få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. För avlopp som kräver anmälan är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

Latrin

Har du torrdass med latrinkärl lämnar du dessa till återvinningscentralen i Limhagen.

Eget omhändertagande av latrin

Om du vill ta hand om latrin från torrdasset själv för kompostering, ska du anmäla detta till miljöenheten. Vi har för närvarande ingen blankett för detta, utan skriv ett brev eller mejl där det framgår kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning, beskrivning av komposten och en situationsplan.

Kompostering ske minst 6 månader i kompostbehållare med tätt tak och botten för att sjukdomsframkallande bakterier ska dödas. När komposten är färdig kan du använda mullen som jordförbättringsmedel i trädgården. Det är inte tillåtet att gräva ned latrinet okomposterat eftersom det kan sprida smittämnen.

Latrin från husbil eller husvagn

Behöver du tömma latrin från din husbil eller husvagn finns det en tömningsplats vid rastplatsen intill riksväg 70 söder om Leksand. Vissa campingplatser erbjuder också möjlighet till tömning för sina gäster.

Båtlatrin

Har du en båt med toalett som du behöver tömma kan du göra det vid Kajen i Leksand. Tömningsstationen ligger strax uppströms Leksandsbron. Det är inte tillåtet att tömma båtlatrin i sjön.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Dagvattnet kan innehålla en mängd olika föroreningar som till exempel kommer från trafiken. Eftersom dagvattnet normalt inte renas är det viktigt att tänka på att inte släppa ut kemikalier till dagvattnet. Undvik till exempel att tvätta bilen på gatan utan välj istället att tvätta den i en fordonstvätt som renar tvättvattnet.

Inget dagvatten till avloppet

I delar av Leksand finns ett separat dagvattennät som mynnar direkt i till exempel Österdalälven. Det förekommer också att fastigheter har dagvattnet anslutet till avloppsnätet. Det orsakar dock stor belastning på avloppsreningsverken. Därför arbetar Dala vatten och avfall AB aktivt med att motivera fastighetsägare att koppla bort stuprören från avloppsledningen genom att ett bidrag betalas ut för åtgärder. Det är inte tillåtet att koppla på dagvatten till avloppsnätet där det går att ordna lokalt eller det finns ett separat dagvattennät.

Dagvattenstrategi

Kommunstyrelsen antog den 3 oktober 2022 en dagvattenstrategi för Leksands kommun.

Här kan du ta del av dagvattenstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: