Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Invasiva, främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald. De orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll - vi är alla betydelsefulla i detta arbete!

Bild på kanadensiskt gullris.

Invasiva arter i Leksand

En invasiv art är enligt Naturvårdsverket en främmande art som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Invasiva arter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Vi sprider djur och växter över kontinenterna både avsiktligt och oavsiktligt. I våra trakter är det invasiva växter som vi känner till att vi har bekymmer med. Hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen av växter. Den negativa utvecklingen kan hejdas om vi är fler som blir medvetna om riskerna med vissa arter. Vi behöver lära oss känna igen och veta hur man ska handskas med dem.

De invasiva växter vi känner till som finns i Leksand är:

  • lupin
  • jätteloka
  • jättebalsamin
  • kanadesiskt gullris
  • parkslide

Läs mer om varje växt längre ner.

Omhändertagande av växtavfall

Det är viktigt att göra rätt med växtmaterialet när man bekämpat på olika sätt. Alla delar av växten parkslide samt blommor, rotdelar och frön ska transporteras till ÅVC i säck. Släng aldrig blommor, frön eller rotdelar på komposten för att de har så stor växtkraft att en liten bit av en stjälk kan slå rot och börja växa.

OBS! Släng inte på någon gammal "bytipp" eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.

Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller köras iväg till en återvinningscentral.

Vid Återvinningscentralen i Limhagen ska växtmaterial från invasiva växter lämnas i säck i brännbart. Använd helst en genomskinlig säck.

Länk till återvinningscentralen i Limhagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny lagstiftning

Från 1 januari 2019 har markägare ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids. I våra trakter betyder det att man ska ta bort jätteloka och jättebalsamin om man har dem på sin mark. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell lista där förhoppningsvis både kanadensiskt gullris, lupin och parkslide kommer med men i dagsläget finns ingen lag som reglerar dessa arter.

Rapportera och bidra till arbetet

När du finner någon av de invasiva växterna ute i naturen så är det bra om du rapporterar in det till Artportalen. Du som rapporterar är med och bidrar till arbetet med att komma till rätta med problematiken.

Länk till Artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fem invasiva växter

Sedan några år arbetar Leksands kommun med att stoppa spridningen av lupiner, jätteloka, jättebalsamin, kanadensiskt gullris och parkslide. Det här är fem arter som uppmärksammas nationellt och internationellt. Jätteloka och jättebalsamin förekommer på EU:s lista vilket bland annat innebär att det är förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter.

Här kan du ladda ned en folder om de fem vanligaste invasiva arterna. Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Lupin

Lupinen är spridd över hela kommunen och ett mycket stort hot mot den känsliga ängsfloran. Det går att bekämpa växten på flera olika sätt:

  • Slå av dem, flera gånger under året, under några års tid - då försvinner de.
  • Gräv/dra upp hela plantor med rot, eller ta ett spett eller korp och bänd upp plantan.
  • Vid grävarbeten av olika slag - var uppmärksam så det inte blir lupinspridningsområde.
  • Plocka stora buketter, sätt dem gärna i vas och njut av färgprakten om du vill, men kom ihåg att slänga dem som brännbart avfall.
Lupiner som växer i ett dike.

Lupiner som växer i ett dike.

Parkslide

Parkslide kallas även falsk bambu och växer otroligt snabbt. Parkslide kan växa ett par decimeter per dygn. Sprid inte denna växt! Där den etablerat sig bildas efter några år stora täta snår och rötterna går djupt ner i marken. Kapar man av plantorna skickar den ut rotskott långt från ursprunglig växtplats. Hela växten är en risk då en liten bit av stjälken kan slå rot och börja växa.

Det finns ännu inte några tydliga råd om hur den ska bekämpas.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya skott av parkslide.

Nya skott av parkslide.

Jätteloka

Jättelokan finns med på EU:s lista över invasiva växter. Det är en mycket stor, kraftig växt med tjock ihålig stjälk som blir 1,5–4 meter hög. Bladen är stora och flikiga och den kan bilda täta bestånd. Den blommar tidigt och producerar mängder av frön som är långlivade i marken.

Lokans växtsaft i kombination med solljus ger brännskador så man måste handskas försiktigt med den!

Se till att den inte får blomma och producera frön. Bekämpa tidigt genom att gräva upp småplantor. Stora plantor kan hackas av med spade eller skäras av med lie. Röjsåg är inte lämpligt då den sprätter runt växtsaften. Följ upp bekämpningen - den kan blomma om. Blommor, frön och rotdelar är brännbart avfall

Lokan har fått stor spridning på några ställen i Leksand och kommunen driver ett LONA-projekt i samarbete med markägare och jordbrukare där lokorna bekämpas genom bete.

Bild på en jätteloka.

Exempel på jätteloka.

Jättebalsamin

Jättebalsamin finns med på EU:s lista över invasiva arter. Det är en snabbväxande ettårig 1,5–2,5 meter hög växt som bildar stora och täta bestånd. Blommar med rosa/vita blommor mitt i sommaren och sprids mycket lätt med mängder av frön.

Spridningen kan förhindras genom att den slås av eller ännu bättre rycks upp innan blomning. Den är lätt att dra upp och ofarlig att hantera. Åtgärden måste sedan upprepas senare under växtsäsongen. Följ upp året därpå om några frön ändå spridits. Tänk på att inte sprida jorden där den växt och att blommor och frön ska hanteras som brännbart.

Närbild på blomman jättebalsamin.

Exempel på jättebalsamin.

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris är en växt som sprider sig från trädgårdar och upplagsplatser och som börjar märkas längs vägrenar i Leksands kommun. Har du den i trädgården så se till att den håller sig där och ta bort blommorna innan de vindburna fröerna börjar sprida sig.

Bild på blommande kanadensiskt gullris.

Exempel på kanadensiskt gullris.

Sidan uppdaterad: