Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Sidans innehåll

Bostadsanpassning

Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja bostaden på ett ändamålsenligt sätt. Här berättar vi hur man kan få del av bidraget.

Hantverkare med verktygslåda hemma hos en äldre

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag från kommunen för att anpassa din bostad så att den fungerar för dig. Det kan handla om att till exempel ta bort trösklar, byta badkaret till en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Bostadsanpassningsbidrag gäller privatbostäder. Du kan få bidrag för att anpassa ditt hus eller lägenhet men inte fritidsboende. En förutsättning för att få bidrag är att åtgärderna är nödvändiga och att behovet inte kan ordnas på enklare sätt genom till exempel hjälpmedel.

Endast nödvändiga åtgärder

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell för den funktionshindrade. Nödvändigheten styrks med intyg från i första hand arbetsterapeut, i andra fall från läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Bidrag lämnas för en skälig kostnad.

Funktionshindret kan vara fysiskt, psykiskt eller medicinskt och ska vara långvarigt eller permanent bestående.

Vad är inte bidragsberättigat?

Bidrag lämnas inte till åtgärder som är nödvändiga av andra orsaker än funktionshindret, till exempel normalt underhåll eller av byggnadstekniskt skäl. Bidrag till lös egendom lämnas inte.

Köp, byte eller nybyggnad

Vid köp eller byte samt vid nybyggnad av bostad gäller speciella regler. Det krävs särskilda skäl för bidrag om man väljer en bostad som kräver anpassning. Vid nybyggnad ska huset göras lämpligt utan stöd av bidrag. Bidrag kan lämnas till vissa funktionsrelaterade merkostnader.

Nedan finns vanliga frågor och svar

Du som har bestående eller långvarigt funktionshinder som gör att du behöver anpassa din bostad har rätt att söka bostadsbidrag.

Bidraget ska användas till åtgärder som ger dig möjlighet till självständigt liv i eget boende. Du ska kunna förflytta dig in, ut och inom bostaden, laga mat, sköta hygien, sova och vila.
Det kan exempelvis vara att du har en rullator för inomhusbruk och behöver bredda en dörröppning eller ta bort trösklar.

Bidraget motsvarar en skälig kostnad för beviljade åtgärder. Om du väljer en annan lösning än den kommunen bedömt som lämplig får du själv betala eventuell merkostnad.

Du söker bostadsbidrag genom att fylla i en ansökningsblankett och bifoga intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka de problem du får i din bostad till följd av din funktionsnedsättning.

Medicinskt sakkunnig som intygar ditt funktionshinder.
- Ägare, om du bor i hyreslägenhet, bostadsrätt eller bor i en fastighet som någon annan äger ex. dina barn, måste du få ett skriftligt medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras. Alla fastighetsägare måste underteckna medgivandet.

Om du bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller på annat sätt nyttjar en annans bostad behöver du få ett medgivande från fastighetsägare, ex. om du bor med en person som är formell ägare till villan eller att dina barn äger villan. Alla lagfarna fastighetsägare behöver underteckna medgivandet.

Bidraget kan betalas ut på olika sätt.
- Bidraget kan betalas ut i form av kontantersättning efter att anpassningen är utförd, besiktigad och att kommunen har fått en kopia på fakturan.
- Kommunen anlitar hantverkare som utför åtgärden och står för fakturan.
- Bidrag kan lämnas genom en begagnad anordning. exempelvis en spisvakt.

Din handlägger beslutar om hur din ersättning ska utbetalas

Ska du flytta eller av annan anledning inte har behov av anpassningen längre informerar du din fastighetsägare om detta. Genom att fastighetsägaren godkänt anpassning i bostaden utan krav på återställning är det fastighetsägaren som ansvarar för att återställa anpassningarna.

I din nya bostad får du söka en nytt bidrag för anpassning. Om du flyttar ska du noga välja en ny bostad utifrån din funktionsnedsättning. Väljer du att flytta till en bostad utan hiss kan du inte beviljas bidrag för att installera en hiss om du redan innan flytten hade behov av hiss.

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas har du rätt att överklaga beslutet. Ditt överklagande ska komma in skriftligen till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggaren kan välja att göra en omprövning av beslutet och du har möjlighet att komma med ytterligare uppgifter som styrker din ansökan. Om handläggaren väljer att inte ompröva beslutet skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Om du som fastighetsägare hyr ut bostad där någon vill göra en bostadsanpassning krävs att du som fastighetsägare lämnar ditt medgivande till att aktuell bostad får anpassas. Du kan inte kräva att anpassningen ska återställas efter att den funktionshindrade flyttat eller inte längre behöver sin anpassning längre.

Du som fastighetsägare kan söka återställningsbidrag när anpassningen inte längre behövs och en ny hyresgäst ska flytta in. Innan du kan få återställningsbidrag ska du kontakta kommunens bostadsanpassningshandläggare och undersöka i fall det finns någon inom kommunen som har behov av den anpassningen som finns i den aktuella bostaden som kan flytta in istället.

Sidan uppdaterad: