Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Stöd i hemmet

För dig som har en funktionsnedsättning eller är äldre finns det många olika typer av hjälp du kan få för att underlätta din vardag i hemmet.

Hemsjukvård

När du inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd, kan du få hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Du kontaktar din vårdcentral som förmedlar kontakt med hemsjukvården.

I hemsjukvården arbetar legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

För inskrivna med vårdplan

Kommunen har ansvar över hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Det berör alla som är inskrivna i hemsjukvården och har en vårdplan, oavsett ålder och sjukdom.

Gäller inte alla insatser

För andra insatser av arbetsterapeut och sjukgymnast i hemmet, som till exempel bostadsanpassning och utprovning av hjälpmedel, ska kommunen kontaktas på telefon 0247-800 00.

Regionen ansvarar precis som tidigare för läkarinsatser vid hembesök.

Demens

För dig med demenssjukdom och dina anhöriga finns olika stödinsatser som anhörigstöd och kostnadsfri avlösning i hemmet. Du som behöver råd och stöd om demenssjukdom är välkommen att kontakta demenssjuksköterskan på telefon 0247-806 39.

Kontakta en fysioterapeut/sjukgymnast

Behöver du hjälp, är osäker på om du gör rätt, har ett medicinskt tillstånd som gör att träningen behöver anpassas eller har en förhöjd fallrisk bör du kontakta fysioterapeut/sjukgymnast på din vårdcentral. Om du har daglig hjälp av hemtjänst kan du i stället få hjälp av kommunens fysioterapeut/sjukgymnast.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan beviljas dig som på grund av ålder eller funktionshinder löper större risk än andra att hamna i nödsituationer och saknar möjlighet att larma omgivningen genom att använda telefon.

För dig som beviljas trygghetslarm ska tryggheten öka i det egna bostaden. Larmet bör även minska behovet av tillsyn.

Du ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggare inom vård och omsorg. Efter bedömning beslutas om rätt till trygghetslarm föreligger.

När du fått ett beslut om trygghetslarm görs en beställning till larmansvarig i kommunen. Trygghetslarm installeras normalt inom en vecka. Enhetschef ansvarar för att beslut verkställs.

Kommunens larmansvarig/hemtjänstpersonal ombesörjer utsättning och borttagning av trygghetslarm hos dig. Du ska i samband med installationen lämna två nycklar till larmansvarig och vid borttagning lämnas dessa tillbaka till dig.

Trygghetslarmen är kopplade till en trygghetscentral som tar emot larm. Vi kontaktar till dig ca 3 minuter efter hemtjänsten mottagit uppdraget från larmoperatören. Trygghetscentralen kontaktar aktuell personalgrupp som arbetar i området som du bor i. Personal besöker dig och utför hjälpinsatsen så fort det är möjligt, inställelsetiden är maximalt 30 minuter. Bor du i ytterområden kan tiden bli något längre.

Leksands kommun har valfrihet inom hemtjänsten, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du som blir beviljad hemtjänst själv väljer vilket företag, så kallad leverantör, som ska utföra insatserna. Alla leverantörer har blivit godkända av kommunen.

Idag har vi två utförare av hemtjänst: Kommunens hemtjänst och Allegio Omsorg. Länk till annan webbplats.

Ansökan eller förfrågning om hemtjänst gör du på blanketten här eller hos kommunens biståndshandläggare, nås via kommunens växel på telefonnummer 0247-800 00.

Din avgift för hemtjänst baseras på ditt avgiftsutrymme. Du betalar via faktura en gång i månaden.
Information om kostnader för hemtjänst

Ta reda på om du kan få bostadstillägg, gör en ansökan eller anmäl ändringar.
Bostadstillägg

Här kan du som medborgare och brukare lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter. Dina synpunkter skickas till ansvarig chef som kontaktar dig om du vill.

Hjälp oss att bli bättre

Synpunkter och klagomål (Tyck till)

Tillfällig vistelse

Om du planerar att tillfälligt vistas i Leksands kommun och är i behov av hemtjänstinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser ska du kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun.

Om du blir beviljad insatser, meddelar din biståndshandläggare detta till Leksands kommun som sedan ansvarar för att verkställa insatserna, där du kommer att vistas.

Bor du i Leksands kommun och planerar att åka till en annan kommun och har behov av stöd och hjälp under vistelsen, kontakta din biståndshandläggare.

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars omsorgstagare ska vistas i Leksands kommun med insatser enligt socialtjänstlagen?
Inför er omsorgstagares vistelse i vår kommun behöver biståndsenheten i god tid, 2 veckor innan, få in er "Beställning om hemtjänst/tillfällig vistelse i Leksands kommun" med bifogat biståndsbeslut.
Kontakta myndighetsutövningen i Leksands kommun och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare.

Varje kommun har ansvaret för utförandet av hemsjukvård för sina kommunmedlemmar och är kostnadsansvarig för deras hemsjukvård oavsett var de vistas.

Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Leksands kommuns invånare. Hembesök, enligt tröskelprincipen, ska erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen på sjukhusen/vårdcentral.

 • Ansökan om hemsjukvård ska alltid föregås av en skriftlig vårdbegäran från bosättningskommunen. Vårdbegäran ska innehålla uppgifter om aktuell situation, bakgrund, aktuellt tillstånd samt rekommendation om åtgärd enligt SBAR. Fakturaadress måste anges av bosättningskommunen.
 • Om vårdbegäran kommer från våra egna länslasarett måste ändå kontakt tas med bosättningskommunen. Att det görs ansvarar hemsjukvården i Leksand för. Då ska det ingå information om vårdbegäran samt fakturering.
 • Ansökan om hälso- och sjukvårds insats som kan delegeras till hemtjänstpersonal beviljas tillsammans med andra hemtjänstinsatser om sådana finns. Uppdraget ska inte gå via Leksands kommuns HSR-enhet. Om inga hemtjänstinsatser finns så ska bosättningskommunens hälso- och sjukvårdsenhet skriva/skicka ett HSL-uppdrag direkt till verkställigheten i Leksands kommun. Bosättningskommunen ansvarar för att med uppdraget även skicka med signeringslistor för aktuell period.
 • Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar

För enskilda som själva kontaktar rehab-enheten i Leksands kommun på till exempel telefontiden ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Leksands kommuns invånare. Behövs insatser som till exempel hembesök ska man be den enskilde kontakta bosättningskommunen för att få en skriftlig vårdbegäran.

 • Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.
Inkontinenshjälpmedel

Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska i bosättningskommunen. Leveransadress till vistelsekommunen.

Hjälpmedel

Vistelsegästen rekommenderas ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen. Dubbelförskrivning av hjälpmedel medges inte.
Detta kan innebära att den enskilde själv får bekosta hjälpmedel som inte kan tas med till vistelsekommunen. Kontakt kan tas med Hjälpmedelscentralen i Borlänge på telefon 0243-49 78 70. Hjälpmedelscentralen fakturerar vistelsegästen.
Om vistelsekommunen ändå lånar ut ett hjälpmedel ur sitt retursortiment faktureras den enskilde 220 kronor inklusive moms. Kostnad för varje hjälpmedel därutöver vid samma vårdtillfälle/besök är 100 kronor inklusive moms. Den som lånar ut ett hjälpmedel upprättar en låneförbindelse som undertecknas av låntagaren. Låntagaren förbinder sig bland annat att återlämna hjälpmedlet inom avtalad tid, max 3 månader.

Leksands kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Detta gäller såväl insatser genom hemtjänst som insatser inom hemsjukvård. Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Leksands kommun används Leksands kommuns ersättningsmodell. Ersättningen avser utförd tid hos kund och redovisas i Procapita under debiteringsunderlag. Det är bosättningskommunen som debiterar kund.

Leksands ersättningsmodell är:

 • Hemtjänst 446 kr/timme
 • Hemtjänst natt 880 kr/timme
 • HSR-leg personal 475 kr/besök
 • Trygghetslarm 250 kr/månad

Beställning och beslut skickas per post till:

Leksands kommun
Vård och omsorg
Myndighetsutövningen
793 80 Leksand

Telefonnummer: 0247-800 00

För beställning av enbart hälso- och sjukvårdsinsatser där det inte finns hemtjänstinsatser är kontaktuppgifterna följande:

Leksands kommun
Vård och omsorg
Avdelningschef ordinärt boende
793 80 Leksand

Telefonnummer: 0247-800 00

Fixartjänst

Fixartjänst erbjuder servicetjänster i hemmet som ska förebygga skador och olycksfall. Tjänsten är kostnadsfri om det inte är så att det krävs mycket material, då debiteras ni för materialet.

Vad kan jag få hjälp med?

 • Hämta saker i höga skåp
 • Byta ut trasiga glödlampor och proppar
 • Byta trasiga strömbrytare och stickkontakter
 • Sätta upp och byta batteri i brandvarnare
 • Lufta element
 • Sätta upp tavlor och rullgardiner
 • Sätta upp och ta ned gardiner
 • Hämta eller lämna saker på vinden eller i källaren
 • Smörja dörrar och lås
 • Flytta mindre möbler i din bostad
 • Fästa sladdar
 • Halksäkra mattor

Vad får jag inte hjälp med?

 • Trädgårdsarbete
 • Snöskottning
 • Plantering av balkong- och/eller blomlådor
 • Fönsterputs och städning
 • Målning
 • Bortkörning av avfall
 • Elarbete (fastinstallation)
 • VVS-arbete
 • Byte av glasrutor
 • Byte av lås

Hur beställer jag fixartjänst?

Du beställer Fixartjänst genom att ringa 0247-80322 måndag, onsdag 09:30-11:30.

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen.

Personer som har en funktionsnedsättning kan låna eller hyra olika slags hjälpmedel. Dessa utprovas individuellt. Du som bor i eget boende och har behov av hjälpmedel kan kontakta rehabenheten via Leksands kommuns kundtjänst 0247-800 00.

Enheten erbjuder rehabiliteringsinsatser med mål att uppnå eller upprätthålla bästa möjliga funktion hos dig efter skada eller sjukdom. Inom rehabenheten arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

På Region Dalarnas hemsida här nedan kan du läsa mer om olika typer av hjälpmedel. Där finns bland annat information om hörsel, syn, tolk, ortopedteknik och kontinenshjälpmedel

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig som bor i ordinärt boende. Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats som man kan få beviljad genom socialtjänstlagen.

Verksamheten är förlagd i Tibble. Dagverksamheten är öppen fem dagar i veckan; måndag till fredag klockan 9.30-14.30.

Gemenskap och meningsfulla aktiviteter

Till dagverksamheten är du välkommen för att känna gemenskap och få en meningsfull dag. Det kan i vissa fall även vara en avlastning för anhöriga. Aktiviteterna planeras utifrån gästernas förutsättningar och intresse, som till exempel korsord, tidningsläsning, promenader och musikunderhållning. Det finns även möjlighet till utevistelse.

För att kunna delta i dagverksamheten behöver du kontakta kommunens biståndshandläggare. Det gör du via kommunens kundtjänst på telefon 0247-800 00.

Utbildade undersköterskor med rehabiliterande synsätt

Vi som arbetar här är utbildade undersköterskor. Tillgång till sjuksköterska finns vid akuta behov. Vi arbetar med ett rehabiliterande synsätt vilket innebär att den enskilde stimuleras till att göra det man kan själv. Vi ser positivt på din och anhörigs delaktighet. Ni får gärna ge synpunkter på hur vi på bästa sätt kan ge en så bra dag som möjligt.

Du ansvarar själv för dina privata medel, personalen hanterar inte detta.

Omsorgsresa

Du som inte har möjlighet att på egen hand ta dig till dagverksamheten kan få bistånd i form av omsorgsresa. Det beviljas utifrån en individuell bedömning och är tidsbegränsat. Önskar du omsorgsresa kan du prata med undersköterskan eller enhetschefen.

Har du beviljats omsorgsresa och blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma till ditt besök ska du ringa beställningscentralen och avboka resan på telefon 0774-44 00 00.

Kom ihåg att meddela personalen på dagverksamheten att du inte kan komma.

Anhörigstöd

Leksands kommun erbjuder stöd till den som tar hand om någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. Syftet med anhörigstödet är att förebygga ohälsa och erbjuda en ökad livskvalitet både för dig som anhörig och för den du vårdar.

Kostnader

Vid frågor om kostnader kontaktar du kommunens avgiftshandläggare via kundtjänst på telefon 0247-800 00.

Dagverksamheten, 0247-805 81
Enhetschef, 0247-802 79
Anhörigsamordnare, 0247-803 09
Demenssjuksköterska, 0247-806 39
Avgiftshandläggare (via kundtjänst), 0247- 800 00
Biståndshandläggare (via kundtjänst), 0247- 800 00
Beställningscentralen omsorgsresa, 0774-44 00 00

Sidan uppdaterad: